Kriminoloogiaalaste üliõpilastööde konkurss tõstis esile TÜ magistritööde kõrget taset

Justiitsministeeriumi iga-aastase kriminoloogiaalaste üliõpilastööde konkursi parimad tööd käsitlesid seekord vanglatemaatikat. Esimese koha ja 2000 eurot võitis TÜ kasvatusteaduste erialal õppinud Liine Karafin magistritööga vanglakiusamisest, teise koha ja 1200 eurot sai õigusteaduskonna lõpetanud Helen Palginõmm magistritöö eest, mis uuris naisvangide elutingimusi.

Justiitsministeeriumi analüüsitalituse nõuniku Laidi Surva sõnul edendatakse üliõpilastööde võistlusega kriminoloogia- ja karistusõigusalast teadus- ja arendustegevust. „Võrreldes eelmiste aastatega võib selle aasta tööde puhul välja tuua kriminaalpoliitikast kaugemate valdkondade töid, millest üks ka eriliselt ära märgitud sai. Lisaks väärib erilist tähelepanu vanglateemaliste tööde tugevus, kuid oli ka aktuaalset kohtupraktika analüüsi ja näiteks inimeste õiglustunde uurimist,“ ütles Surva.

Liine Karafini võidutöö „Kiusamise olemus ja ulatus ühe vangla näitel“ kirjeldab vanglakiusamist ühe kinnise kambervangla näitel. Uurimustöös anti ülevaade kiusamisest vanglas ja selle erinevatest aspektidest kinnipeetavate hinnangute ja arvamuste põhjal, sh kiusamise olemus ja ulatus, kiusamiskäitumise osalised, sekkumisvõimalused jms. Hindamiskomisjon tõstis esile selle töö kõrget akadeemilist taset, erakordselt mahuka uurimismaterjali läbitöötamist, tugevat metoodikat ja uurimisvaldkonna aktuaalsust.

Teise koha pälvinud Helen Palginõmm hindas oma magistritöös „Naiskinnipeetavate elutingimused Harku ja Murru vangla Harku vangistusosakonna näitel“ naisvangide elukvaliteeti ning võrdles Harku ja ühe Šotimaa vangla naisvangide olukorda. Teooria osas käsitles autor ka naisvangide subkultuuri, nende seksuaalset haavatavust, hügieeni ja tervishoidu ning emadust.

Eraldi märgiti ära kolm tööd. Parim bakalaureusetöö oli Marion Marsi „Õigluse tajumine kriminaalmenetluse tulemusena. Juhtumianalüüs“. Mari Rassi magistritöö „Tallinna vangla muutuvas maailmas“ pälvis parima eri valdkondi ühendava töö tunnustuse ning parimaks kohtupraktikat analüüsivaks tööks hinnati TÜ õigusteaduskonna lõpetanud Marje Allikmetsa magistritöö „Loovutatava isiku õigused loovutamismenetluses – kohtupraktika analüüs“, mis pälvis tähelepanu oma kaaluka teemapüstitusega: mil määral kasutab Eesti Vabariik oma suveräänseid õigusi ja kohustusi põhiõiguste tagamisel Euroopa Liidu liikmena.

Kriminoloogiaalaste üliõpilastööde võistlusele, mida justiitsministeerium korraldab alates 2006. aastast, laekus tänavu 24 tööd, millest statuudile vastas 19. Hindamiskomisjoni kuulusid valitsusasutuste, põhiseaduslike institutsioonide ning haridus- ja teadusasutuste esindajad.