Skip to main content

Teadusprojektid õigusteaduskonnas

Tarbijate õiguste kaitse digitaalses ühisturus – lepinguõiguslikud aspektid

Projekti kestus: 2018-2021

Projekti väljundid

Rahastaja: PUT rühmagrant. ETAG

Projektis analüüsitakse tarbijakaitse lepinguõiguslikke aspekte Euroopa Komisjoni algatatud Euroopa Digitaalse Ühisturu loomise raames. Uuring keskendub neljale põhivaldkonnale: 1) platvormimajanduse lepinguõiguslikud aspektid, 2) digitaalse sisu lepingutingimustele vastavus ja tarbija lepingulised õiguskaitsevahendid puudustega digitaalse sisu korral; 3) digitaalse sisu lepingute direktiivi ülevõtmine siseriiklikusse õigusesse ja 4) teatud muud tarbijalepinguõigust puudutavad Digitaalse Ühisturu seadusandlikud initsiatiivid, nt geoblokeeringu keeld. Analüüsis pööratakse erilist tähelepanu uutele ärimudelitele, kus tarbija ei maksa toote eest mitte rahas, vaid oma isikuandmetega. On võimalik, et sellistel juhtudel on vaja teistsuguseid tarbijakaitse reegleid saavutamaks mõistlikku tasakaalu toote või teenuse pakkuja ja tarbija õiguste ja kohustuste vahel ja edendamaks andmepõhist innovatsiooni. Analüüsitakse ka teatud autoriõiguse ja tarbijalepinguõiguse kokkupuutepunkte.

Karin Sein
juhataja asetäitja, tsiviilõiguse professor
Karin Sein
juhataja asetäitja, tsiviilõiguse professor

SeRV – Kuriteoohvrite õigused ja neile mõeldud teenused

Projekti kestus: 2019-2021

Rahastaja: Euroopa Liidu Justiitsprogramm

Projekti kodulehekülg  https://sisu.ut.ee/serv/

Kuriteoohvrite õiguste ja neile mõeldud teenuste projektis osalevad kuus riiki, mis tutvustavad erinevaid ohvrite toetamise mudeleid ja ohvrite kaitse kultuure. Nende riikide hulka kuuluvad oma kõrgelt kvalifitseeritud ekspertiisiga Itaalia, Hispaania, Rumeenia, Saksamaa, Eesti ja Portugal. Tartu Ülikool (Eesti) on SeRV projekti põhikoordinaator.

Projekti tegevuste hulka kuuluvad: a) ohvri tugiteenuste kaardistamine ja organisatsiooni hindamine, mida teostatakse tugiteenuste ja ohvrite intervjuude põhjal; b) ohvri tugiteenuste mudelanalüüs ja spetsifikatsioon; c) riiklike strateegiliste kavade väljatöötamine ja rakendamine; d) riikidevaheliste seminaride korraldamine.

Projekti tulemused hõlmavad seeläbi tihedamat koostööd, parimate teadmiste ja kogemuste vahetamist ning paremate teenuste pakkumist erinevatel tasanditel, näiteks ohvritele, teenuseosutajatele, poliitikakujundajatele riiklikul ja Euroopa Liidu tasandil ning avalikkusele. 

Anna Markina
kriminoloogia teadur
5557 3302 (3878)
Anna Markina
kriminoloogia teadur
5557 3302 (3878)

UproEU – Noorte talentide kaasamine Euroopa Liidu õiguse igakülgse mõistmise edendamiseks

Projekti kestus: 2019-2022

Projekti kodulehekülg  https://sisu.ut.ee/uproeu/avaleht

Rahastaja: Euroopa Komisjon

UproEU eesmärk on viia koostöös noorte juristidega EL õiguse alased teadmised nii professionaalide kui laiema avalikkuseni. Muuhulgas avaldatakse publikatsioone nii Juridicas kui rahvusvahelistes ajakirjades, antakse välja EL õiguse ja konkurentsiõiguse ajakohastatud õpikuid ning koostatakse õppetöö raames Vikipeedia artikleid EL õiguse olulisemate kontseptsioonide ja kohtupraktika mõistmiseks. Lisaks peetakse EL õiguse teemalisi loenguid keskkoolides, uuendatakse EL õiguse moodulit e-kursusel „Õiguse alused mittejuristile“ ja osaletakse erinevate ekspertrühmade töös. Sealhulgas arendatakse edasi harjutuskohtuvõistlusi populariseerivat ainet, et aidata TÜ üliõpilastel võita vähemalt Euroopa õiguse harjutuskohtuvõistluse (ELMC) regionaalfinaal. Läbi kõigi projekti tegevuste luuakse EL õiguse asjatundjaid, õppejõude ja tudengeid hõlmav suur koostöövõrgustik. 

Carri Ginter
Euroopa õiguse kaasprofessor
5018498
Carri Ginter
Euroopa õiguse kaasprofessor

I.N.T.I.T – Integreeritud traumateadlik teraapia lastest vägivallaohvritele

Projekti kestus: 2020-2022

Rahastaja: Euroopa Liidu õiguste, võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse programm. Euroopa Komisjon

I.N.T.I.T projektiga edendatakse vägivalla ohvriks sattunud laste integreeritud traumateadlikku ravi. Projekti eesmärk on panna kirja sellise ravi parimad tavad, töötada välja spetsialistide koolitamise programm ja õpetada välja koolitajad. Samuti soovitakse projektiga suurendada õiguskaitseasutustes töötavate spetsialistide teadlikkust ning parandada traumateadliku ravi kättesaadavust partnerriikides.

Lastest vägivallaohvrite ravivajadused on oluline teema – Euroopa Liidus kogeb hinnanguliselt rohkem kui sada miljonit last mingis vormis vägivalda. Samas võib kriminaalmenetluses osalemine kaasa aidata taasohvristumisele ja takistada raviprotsessi. Seepärast on vaja rakendada traumateadlikku ravi ja lapsohvritele mõeldud teenuseid, mis kooskõlas Euroopa Liidu direktiividega kaitsevad lapse õigusi ja tagavad samal ajal kohtumenetluse terviklikkuse.

Projekti partnerid on Itaaliast, Küproselt, Hispaaniast ja Saksamaalt ning põhikoordinaator on Itaalia psühhoanalüütiliste sotsiaalteaduslike uuringute instituut IPRS. Eestis on projekti elluviija Tartu Ülikooli õigusteaduskond.

Anna Markina
kriminoloogia teadur
5557 3302 (3878)
Anna Markina
kriminoloogia teadur
5557 3302 (3878)

iProcureNet: Innovatsioon siseturvalisuse arendamise Euroopa hankijate koostöövõrgustiku loomise teel

Projekti kestus: 2019-2024

Rahastaja: Horisont 2020. Euroopa Komisjon

iProcureNet projekti eesmärk on rajada siseturvalisusega seonduvate riigihangete teostamisele keskenduvate EL organisatsioonide võrgustik. Võrgustik toimib koostöös riigihankevaldkonna ekspertide kogukonnaga, võimaldades hankijatevahelist koostööd ja dialoogi. Omakorda võimaldab see i) riigihangete suundumuste kooskõlastatud jagamist ja analüüsi, ii) tehnilistes, õiguslikes ja finantsilistes aspektides ühtsete standardiseeritud protokollide väljatöötamist ning iii) ühishangete aluste väljatöötamist siseturvalisuse valdkonnas nii innovatiivsete ja uute soetuste kui uurimisteenuste ja valmistoodete hankimiseks. iProcureNet töötab välja nn iProcureNet tööriistakasti, mis sisaldab üldist metodoloogiat, juhendeid ja teavet riigihangete praeguse praktika kohta Euroopas ning kujundab selged alused toimivate piiriüleste hankijarühmade loomiseks. iProcureNet'i lõppeesmärk on luua tulevase koostöö alustalad, mis seisnevad ühiste hanketegevuste tulevaste investeeringute plaanis, ning kujundada innovatsiooni soosiva hankimise detailsed strateegiad.

Mari Ann Simovart
tsiviilõiguse kaasprofessor
627 1883
Mari Ann Simovart
tsiviilõiguse kaasprofessor

Lõppenud projektid

Suveräänsus ja õigus reguleerida (2017-2020)

Loe projekti kohta lähemalt siit.

Rahastaja: Horisont 2020. Euroopa Komisjon

Vastutav täitja: Hent-Raul Kalmo

 

FLOW – ebaseaduslikud raha- ja inimkaubanduse ohvrite vood: keeruliste probleemide avastamine (2018-2020)

Rahastaja: Internal Security Fund – Police. Euroopa Komisjon

Vastutav täitja: Anna Markina

PROMISE – Edendades noorte ühiskondlikku kaasatust: "konfliktsete" noorte võimalused ja väljakutsed Euroopas (2016-2019)

PROMISE on 10 Euroopa riigi koostööprojekt,  kus uuriti noorte kogemusi, väärtusi ja hoiakuid, et jõuda noorte sotsiaalse kaasamise võimaluste ja takistuste tuumani. Tutvu uuringu tulemustega ja poliitikasoovitustega siin ja loe uuringu tulemusi tutvustavat artiklit Novaatoris.

Rahastaja: Horisont 2020. Euroopa Komisjon

Vastutav täitja: Anna Markina

 

Läänemere avamere integreeritud tuuleenergia võrgustiku arendamine (2016-2019)

Projekti peamiseks eesmärgiks oli Balti avamere tuuleparkidega integreeritud elektrivõrgu kontseptsiooni väljatöötamine, mis suurendab Balti energiaturgude ühenduvust ja aitab kaasa avamere tuulepargi kasutuselevõtule. Projekti konsortsium hõlmas 14 partnerasutust kõigist Läänemere piirkonna riikidest. Tutvu projekti tulemustega siin.

Rahastaja: Interreg Baltic Sea Region. Euroopa Komisjon

Vastutav täitja: Hannes Veinla

 

Inimõiguste ja nende diskursuse areng Vene Föderatsioonis ning selle koostoime inimõigustega Euroopas ja maailmas (2014-2019)

Projekti peamine eesmärk oli koostada kriitiline ja holistlik ülevaade inimõiguste ja selle diskursuse arengust kaasaja Venemaal ja analüüsida selle koostoimet inimõiguste debattide ja standarditega Euroopas ning mujal. 

Rahastaja: IUT. ETAG

Vastutav täitja: Lauri Mälksoo

Tööstusomandi kaitse ja kasutamine Eestis: majanduslik ja õiguslik perspektiiv (2017-2018)

Uuring keskendus intellektuaalsele omandile (eelkõige tööstusomandile) Eesti majanduse kontekstis. Tutvu uuringu lõpparuandega.

Rahastaja: RITA4. ETAG

Vastutav täitja: Aleksei Kelli

Jaga
31.12.2021
#teadus
A. Tennus

Publikatsioonid

Jaga
10.12.2021
#teadus
Doktoritööd

Õigusteaduskonna doktoritööd

Jaga
18.11.2021