UURIMIS-, BAKALAUREUSE- JA MAGISTRITÖÖ TEEMAD

Uurimis-, bakalaureuse- ja magistritöö teema ja juhendaja registreerimise tähtaeg õppetoolis on 15. oktoober 2009. Enne teema registreerimist õppetoolis palun eelnevalt õppejõuga kooskõlastada.


AVALIKU ÕIGUSE INSTITUUT

Kriminaalõiguse, kriminoloogia ja kognitiivse psühholoogia õppetool – õppekorralduse spetsialist Jaanika Seli (Jaanika.Seli@ut.ee , 737 5386, r 322)
 
Juhendaja prof Jaan Sootak


Uurimis- ja bakalaureusetöö teemad

1. Perevägivald: võrdlevõiguslik, materialõiguslik, menetluslik ja kriminoloogiline analüüs (teema täpsustada kokkuleppel õppejõuga) - TEEMA VALITUD

 

Juhendaja prof Jaan Ginter - TEEMAD VALITUD

Uurimis- ja bakalaureusetöö teemad


Kriminoloogia
1. Alaealistele mõjutusvahendite kohaldamise tagajärgedest  (kas on pöördunud pärast mõjutusvahendi kohaldamist siiski kuritegelikule teele või on see aidanud nö õigele rajale tagasi)
2. Alaealiste asjade komisjonide töö vajalikkus või mittevajalikkus
3. Vangistusest tingimisi ennetähtaegne vabastamine- kuidas mõjutab kurjategijat? kuidas nad kohanevad eluga ühiskonnas, kas kohanevad paremini kui need, kes kannavad oma karistusaja nö kellast kellani ära.
4. Määratud kaitsja töö kvaliteet ja efektiivsus kriminaalmenetluses võrrelduna kokkuleppel kaitsjaga. Võimalused riigi poolt määratud kaitsjate motivatsiooni tõstmiseks.
5. Kuriteoennetus Eestis ja Euroopas
6. Üldkasulik töö
7. Juriidilise isiku kriminaalvastutus ja tõendamisprobleemid
8. Euroopa Inimõiguste konventsiooni mõju Eesti kriminaalmenetlusele
9. Rahvusvaheline kriminaalmenetlus
10. Kokkuleppemenetluse mõju karistuspraktikale.
11. Kriminaalõigus Euroopa Liidu õigusloomes - milleks seda vaja?
12. Koostöö kriminaalasjades Euroopa Liidu õigusloomes (EAW, EEW, jne.)
13. Praktiline koostöö kuritegevuse vastases võitluses Euroopa Liidu liikmesriike vahel (ühised uurimisgrupid, EUROJUST, EUROPOL, Euroopa justiitskoostöövõrgustik (EJN), bilateraalsed sideohvitserid, jne.)
 
Õiguskaitseasutused
*Iga teema puhul võib asendada Saksamaa mõne teise riigiga, mille kohta materjali lugemisega kursusetöö kirjutaja paremini hakkama saab (näiteks USA, Suurbritannia, Soome, Rootsi, Prantsuse vms).
 
1.      Advokaatide distsiplinaarvastutus Eestis ja Saksamaal*
2.      Advokatuuri vastuvõtmise kord Eestis ja Saksamaal*
3.      Esimese astme kohtud Eestis ja Saksamaal*
4.      Ilma juriidilise kõrghariduseta isikute kasutamine õigusemõistmisel Eestis ja Saksamaal*
5.      Kohtunike ametisse nimetamine Eestis ja Saksamaal*
6.      Kohtunike distsiplinaarvastutus Eestis ja Saksamaal*
7.      Kohtunike ettevalmistamise süsteem Eestis ja Saksamaal*
8.      Kohtunike sõltumatuse tagamise vahendid Eestis ja Saksamaal*
9.      Notariaadi korraldus Eestis ja Saksamaal*
10.  Notarite ametisse nimetamine Eestis ja Saksamaal*
11.  Notarite vastutus Eestis ja Saksamaal*
12.  Ombudsmani funktsiooni täitmine Eestis ja Saksamaal*
13.  Prokuratuuri funktsioonid Eestis ja Saksamaal*
14.  Prokuratuuri ülesehitus Eestis ja Saksamaal*
15.  Prokuröride ametisse nimetamine Eestis ja Saksamaal*
16.  Põhiseaduslikkuse järelevalve korraldus Eestis ja Saksamaal*
17.  Teretulnud on ka üliõpilaste endi tegevusalaga või huvidega seonduvad muud teemadJuhendaja dotsent Meris Sillaots

Magistritöö teemad
1. Prokuratuuri ja uurimisasutuse koostöö kriminaalmenetluses
2. Kannatanu menetlusõiguslik seisund kriminaalmenetluses
3. Tunnistaja ülekuulamine kohtueelses menetluses
4. Kriminaalasja kohtuliku arutamise edasilükkamist vältivad abinõud kriminaalmenetluses


Juhendaja lektor Andres Parmas

Uurimis- ja bakalaureusetöö teemad

  1. Rahvusvaheline kriminaalõigus
  2. Euroopa Liidu kriminaalõigus

Juhendaja Priit Pikamäe

Uurimis- ja bakalaureusetöö teemad

  1. Materiaalõigus

 

Juhendaja lektor Andreas Kangur - TEEMAD VALITUD

Uurimis- ja bakalaureusetöö teemad

Võimalikud ka muud teemad USA ja Eesti protsessiõiguse, kriminaalõiguse, juristi kutse-eetika ja kohtusüsteemi valdkondades.
 
1.      Kuuldustevastane reegel (Hearsay Rule) ja selle koht Eesti kohtumenetluses
2.      Kaitse tunnistaja – kuidas kohtuprotsessiks valmistuda?
3.      (Ir)ratsionaalsed erinevused Eesti kohtumenetluste sarnastes instituutides
4.      Tsiviilhagi kriminaalmenetluses: probleemid ja lahendused
5.      Süüdistatava õigused: Teooria ja praktika väärteomenetluses
6.      Menetlusväliste isikute kaitse kriminaal- ja väärteomenetluses
7.      Equality of Arms põhimõte Eesti kriminaalmenetluses: kas pooltel on võrdsed võimalused?
8.      Illustratiivsed materjalid Eesti kohtusaalis: mida ja kuidas kasutada?
9.      Ebaseaduslikult hangitud tõendid – viimase aja perspektiiv
10.  Põhiõiguste rikkumisega saadud tõendite lubatavus tsiviilkohtumenetluses
11.  Kohtuistungi talletamisest: kas infoajastu ikka ei paku alternatiive traditsioonilisele protokollile?
12.  Advokaadikutse iseseisvus versus kohtu olemuslik võimkond – kumb peaks peale jääma?
13.  Re-opening the Factual Record on Appeal: How Easy Should It Be?
14.  Pretrial discovery: Comparative Analysis
15.  Forfeiture of propoerty: Uses and Abuses
16.  Expert Witnesses v. Court-appointed experts: Winners and Losers
17.  Punishing Contempt of Court – A Comparative Analysis
18.  Balancing National Security and Individual Rights: Selected Aspects
19.  Postal Offenses – the Catchall in Federal Criminal Law
20.  What Felons Have and Misdemeanants Lack: Curbing Defense Rights in Misdemeanor Cases
21.  Ineffective Assistance of Counsel – Lessons Learned.
22.  Closed Hearings: Whose Rights are at Stake and What one can do about it.
23.  The Justification of Self-Defense: Subject-Driven Criteria
24.  Attorneys and Third Parties: Rights and Responsibilities
25.  Inherent Powers of the Court

 

Juhendaja Elina Elkind - TEEMAD VALITUD

Uurimis- ja bakalaureusetöö teemad

1.      Juriidilisele isikule mõistetavad karistused ja nende efektiivsus
2.      Nõusolek kui õigusvastasust välistav asjaolu
3.      Mõjuvõimuga kauplemine
 

Juhendaja Anneli Soo - TEEMAD VALITUD

Uurimis- ja bakalaureusetöö teemad

1.      Kaitsja tegevus kriminaalmenetluses

 

 

Rahvusvahelise ja Euroopa õiguse õppetool - õppekorralduse spetsialist Merike Vellend (Merike.Vellend@ut.ee , 737 6066, Näituse 13A-209)
 

Juhendaja prof Lauri Mälksoo

Magistri (eelistatavalt)- ja/või bakalaureusetöö teemad:

1. Friedrich Martensi (1845-1909) käsitlus "tsivilisisseritud" ja mittetsiviliseeritud rahvastest: kas anakronism tänases rahvusvahelises õiguses?
2. Rahvusvahelise õiguse subjektid Lääne ja Venemaa rahvusvahelise õiguse doktriinis: võrdlus
3. "Lähivälismaa" ja endise NSVLi territoorium Vene rahvusvahelise õiguse käsitlustes

Juhendaja dots Christoph Schewe

1. German law
Here the student may analyse in a comparative study German law and (influences on) Estonian law.

2. International economic law
Topics indicated are suggestions and may be modified. However, students are as well encouraged to come up with own ideas in these areas.
- International trade law / WTO law
A particular focus of research projects may lie on questions related to:
a. Russia’s accession to the WTO
b. China’ s accession to the WTO
c. A comparative approach: Parallels and difference in the accession process of Russia and China to the WTO
d. Russia’s international trade disputes

- International Investment Law
a. Russia and international investment disputes
b. The European Union (EU), Member States and international investment (analysis and outlook for the Lisbon treaty)

3. European Law
- Topics involving the Estonian/Baltic position in legal questions
- Legal problems within the “Baltic Sea Strategy”

Additional proposals concerning 2. and 3. will be added.
Suggestions and modifications are welcome!

Juhendaja Katre Luhamaa

Uurimistööd rahvusvahelistest inimõiguste valdkonnast:

1. Puuetega inimeste õigused
2. Laste õigused
Õppejõud ootab, et tudeng üritab ise sõnastada oma uurimishuvi ning täpsem valdkonna, milles ta kirjutada soovib.

Juhendaja Irina Nossova (2. a doktorant)

- Rahvusvahelise õiguse võitlus XXI sajandi merepiraatlusega
- Põhja-Jäämere rahvusvahelis-õiguslik tegelikkus ja tuleviku arengusuunad
- Erinevad lähenemised merepiiride määratlemisele
- Mandrilava õiguslik regulatsioon ÜRO mereõiguse konventsioonis

 

 

Riigi- ja haldusõiguse õppetool – õppekorralduse spetsialist Maiu Salmistu (maiu.salmistu@ut.ee, 737 5977, r 303)

Juhendaja dots Vallo Olle

Uurimus-, bakalaureuse- ja magistritöö teemad

Kohaliku omavalitsuse õigus
1. Kohaliku omavalitsuse tegevuse kontrolli põhimõtted ja korraldus: teooria ja praktika
2. Kohaliku omavalitsuse üksuste koostöövormid
3. Kohaliku omavalitsuse üksuste liit (liidud): võimalused, probleemid, lahendused
4. Kohaliku omavalitsuse ülesannete täitmine maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste liidu või üleriigilise kohaliku omavalitsuse üksuste liidu kaudu: võimalused ja probleemid
5. Kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemine - riigipoolsete regulatsioonide ja toetuste mõju omavalitsuste tegevusele
6. Kohaliku omavalitsuse korralduse õiguslik diferentseerimine
7. Kohaliku omavalitsuse volikogu ainupädevus: Eesti ja naaberriikide võrdlev analüüs
8. Kohaliku omavalitsuse õigus olla ära kuulatud: probleeme ja lahendusi
9. Kohalikele omavalitsustele pandud kohustustega seotud kulude katmine riigieelarvest
10. Kohaliku omavalitsuse üksuse maksejõuetus
11. Kohaliku omavalitsuse volitamine riigi haldusülesannete täitmiseks
12. Regionaalhalduse korraldus: võimalusi, probleeme, lahendusi
13. Maaomavalitsus kui teise tasandi kohalik omavalitsus
14. Maavanema roll maakonna tervikliku ja tasakaalustatud arengu tagamisel

Välismaalaste õigus
1. Välismaalased ja vähemusrahvused
2. Välismaalaste õigused avaliku võimu teostamisel Eesti õiguskorras
3. Väljasaadetava kinnipidamine väljasaatmiskeskuses


NB! Kokkuleppel juhendajaga on võimalikud ka muud asjakohased teemad

Dotsent Vallo Olle (vallo.olle@ut.ee)  

Juhendaja lektor Berit Aaviksoo

Uurimis- ja bakalaureusetööde teemavaldkond:

Kodakondsus (EV kodakondsuse instituudi  kujunemine; kodakondsus kui "lojaalsusside"; maailmakodakondsus kui väljakutse kodakondsuse klassikalisele käsitlusele vms).

Täpsem teema kujundatakse koostöös õppejõuga (berit.aaviksoo@ut.ee)

 


Juhendajad dots Hannes Veinla ja lekt Kaarel Relve


Uurimistööde teemad keskkonnaõiguses

 

1. Keskkonnaorganisatsioonide kaebeõigus
2. Otsene õigusmõju keskkonnaasjades
3. Riigisisese keskkonnaõiguse harmoniseerimine EÜ õigusega
4. Üldsuse osalemine keskkonnaloa menetluses
5. Õigus keskkonnateavet küsida Eesti ja EL õiguses
6. Tootja vastutuse printsiip EÜ (jäätme)õiguses
7. Keskkonnakahju mõiste määratlemine: võrdlev analüüs
8. Asjaõigusseaduse § 143 rakendamine ja keskkonnakaitse
9. Normatiivse ettevaatusprintsiibi rakendamisega seotud probleemid

Bakalaureusetööde teemad keskkonnaõiguses

1. Keskkonnamõju hindamine planeerimismenetluses
2. Üldsuse osalemine planeerimismenetluses
3. Planeeringu vaidlustamine
4. Ehitamine rannal ja kaldal
5. Õigus ”puhtale”  keskkonnale sisustamise võimalused
6. Natura 2000 alade õigusliku reziim
7. Üldine keskkonnaalane hoolsuskohustus

 

 

Üliõpilastega kokkuleppel võib lisanduda ka teise teemasid


Juhendaja dotsent Hannes Veinla (hannes.veinla@ut.ee)
Juhendaja lektor Kaarel Relve (kaarel.relve@ut.ee
)

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juhendaja dots Lasse Lehis


Uurimis- ja bakalaureusetöö teemad

1.      Maksuõigus (täpsemalt kokkuleppida õppejõuga)
 

 

Juhendaja dotsent Ivo Pilving

Uurimustöö teemad


1.      Õiguskindluse põhimõte majanduskriisi tingimustes: käibemaksu tõstmine
2.      Õiguskindluse põhimõte majanduskriisi tingimustes: õppelaenu hüvitamise nõudeõiguse piiramine
3.      Teenuste direktiivi (2006/123/EÜ) mõju Eesti haldusõigusele
4.      Public Private Partnership – haldusõiguslik raamistik EL-s ja Eestis
5.      Planeeringute siduvus ja püsivus – „Viru Poja kaasus“
6.      Ehitusloata püstitatud ehitiste lammutamine
7.      Kohaliku omavalitsusüksuse kohustused ja volitused müra leviku piiramisel
8.      Õigus kohtumenetlusele mõistliku aja jooksul – EIÕK praktika mõju Eesti haldusprotsessile
9.      Järelevalve kohtuniku üle kohtute seaduse eelnõus
10.  Põhiõigustest tulenevad raamid internetikommentaaridele
 
Bakalaureusetöö teemad

1.      Haldusmenetluses antud teise asutuse kooskõlastuse kohtulik kontroll
2.      Tuuleparkide rajamise haldusõiguslikud aspektid
3.      Transparentsus EL haldusõiguses: mida on saavutanud volinik S. Kallas juurdepääsu tagamisel ühenduse organite andmetele?
4.      Kaebetähtaeg riigivastutusasjades
5.      Rahvusvahelisest piirmäärast allapoole jäävate riigihangete õiguslik režiim EL-s ja selle mõju Eesti riigihankeõigusele
 
Magistritöö teemad

1.      EL õiguse mõju esialgse õiguskaitse kohaldamisele liikmesriigi halduskohtumenetluses – broneeritud!
2.      Uurimispõhimõtte ja menetlusosalise kaasaaitamiskohustuse vahekord halduskohtumenetluses
3.      Koormava haldusakti kehtetuks tunnistamise kohustus Eesti ja EL õiguses
 
Muud teemad haldusõiguse üld- ja eriosa, haldusprotsessiõiguse ja riigiõiguse valdkonnas kokkuleppel.
 
Töö kirjutaja ja teema registreerimise eelduseks on esialgse kirjaliku nägemuse (ca 1–2 lk) esitamine kirjutatava töö eesmärgi ja põhiprobleemide kohta hiljemalt kaitsmisele eelneva aasta 25. septembriks. Kui teemal soovib kirjutada mitu üliõpilast, on valiku tegemisel otsustavaks laekunud kavandid. Tehtud valikust teavitatakse üliõpilast hiljemalt 28. septembril. Edasise juhendamise eelduseks on töö esialgse kava ja sissejuhatuse mustandi esitamine hiljemalt kaitsmisele eelneva aasta 30. novembriks. Nimetatud dokumendid palun saata aadressil Ivo.Pilving@just.ee (Alus: õigusteaduskonna nõukogu poolt 26. juunil 2009 kinnitatud „Bakalaureuse- ja magistritööde juhendamise korra” p 3.1.1, õigusteaduskonna nõukogu poolt 16. jaanuaril 2004 kinnitatud „Üliõpilaste kirjalikele töödele (uurimustöö, bakalaureusetöö ja magistritöö) esitatavad nõuded“ p I.3).

 

 

Juhendaja lektor Ene Andresen

Uurimis-, bakalaureuse- ja magistritöö teemad

 
Välismaalaste õigus
1. Välismaalaste erinevad kategooriad Eesti õiguskorras (uurimistöö)
2. Välismaalasele tehtav lahkumisettekirjutus ja selle sundtäitmise probleemid
3. Välismaalasele elamisloa andmisest keeldumise alused (konkreetne valik VMS § 12 lg-s 4 sätestatud alustest sõltub üliõpilase eelistustest)
4. Sissesõidukeelu rakendamise probleemid pärast Eesti liitumist Schengeni konventsiooniga
5. Õiguskaitsevahendid välismaalastega seotud haldusmenetlustes (magistritöö)
6. Kolmandast riigist pärit pikaajalise elaniku ja Euroopa Liidu kodaniku õigusliku seisundi võrdlus
7. Varjupaiga andmise õiguslikud probleemid Eestis
8. Euroopa Liidu migratsiooni- või viisapoliitika (nt Ühenduse uus viisaeeskiri)
9. Euroopa Liidu varjupaigapoliitika (nt pagulaste ümberasustamisprogramm)
10. Euroopa Inimõiguste Kohtu praktika Eesti kohta välismaalaste asjades
 
Riigivastutusõigus
1. Õigustloova aktiga tekitatud kahju hüvitamine (magistritöö)
2. Õigusemõistmise käigus tekitatud kahju hüvitamine (magistritöö)
3. Kriminaalmenetluses menetleja poolt tekitatud kahju hüvitamine (magistritöö)
4. Solidaarne vastutus riigivastutusõiguses (bakalaureuse- või magistritöö)
5. Liikmesriigi vastutuse areng Euroopa Kohtu praktikas (magistritöö)
6. Õiguskaitsevahendi valiku vabadus ja selle piirid (uurimistöö)
 
Avaliku teenistuse õigus
1. Ametniku mõiste avaliku teenistuse seaduse eelnõus
2. Eesti kodakondsus ametnikule esitatava tingimusena
3. Avalike teenistujate streigikeeld
 
Teemade piiritlemine toimub töö käigus. Lisaks nimetatud teemadele on oodatud ka üliõpilaste ettepanekud samades valdkondades neile huvipakkuval teemal töö kirjutamiseks.
 
Nendel või sama valdkonna teistel teemadel kirjutamisest huvitatud üliõpilastel palun hiljemalt 25. septembril esitada esialgse nägemuse töö eesmärgist ning paarist põhiprobleemist (1-2 lk; e-posti aadressile: ene.andresen@ut.ee ). Kui ühel teemal soovib kirjutada mitu üliõpilast, on valiku tegemisel otsustavaks laekunud kavandid. Tehtud valikust teavitatakse üliõpilasi hiljemalt 28. septembril.

 

 

 

 

Võrdleva õigusteaduse õppetool - õppekorralduse spetsialist Maiu Salmistu (Maiu.Salmistu@ut.ee, 737 5977, r 303)

 

Juhendaja lektor Silvia Kaugia - TEEMAD VALITUD

Uurimistöö valdkonnad


1. Õiguse sotsioloogia
2. Võrdlev õigusteadus
 
Täpsemad teemad kokkuleppel õppejõuga.
 

 

Juhendaja teadur Rodolphe Laffranque

Bakalaureusetöö teemad
 
1.      Parlamendi ühe- või kahekojalisus
2.      Konstruktiivne umbusaldusavaldus
3.      Riigipea vetoõigus parlamentaarses süsteemis
4.      Riigipea immuniteet parlamentaarses süsteemis
5.      Rahvahääletus parlamentaarses süsteemis
6.      Prantsuse poliitiline režiim: kas parlamentaarne või presidentaalne?

 

 

Juhendaja lektor Mario Rosentau

Magistritöö teemad


Töö täpne pealkiri selgub teema täpsustamise ja kooskõlastamise käigus.
 
Õiguslik argumentatsioon ja otsustus
1.      Tõendamise loogilised ja teoreetilised alused. Tõendamise praktika.
2.      Erinevat liiki tõendite argumentatiivne jõud ja selle arvestamisest tõendite hindamisel (teoreetilised alused ja kohtupraktika; tõendite liigid üliõpilase valikul).
3.      Kas subjektiiv-teleoloogiline tõlgendamine (seadusandja tahte väljaselgitamine) on esmane tõlgendamisviis või kuulub see pigem nö kontrollskeemi hulka? (Teoreetilised alused ja kohtupraktika).
4.      Mis on õiguse primaarnorm ja milline on selle seos sekundaarnormiga? (Põhiõiguste ja karistusõiguse seosed).
5.      Lepingu vormi funktsioonid. Leping õiguse allikana. Leping kui õigussuhte mudel ja tegevuse programm.
 
Euroopa Liidu õigus
1.      Milline on EL direktiivide roll Eesti seaduste tõlgendamisel (teoreetilised ja õiguslikud alused ning kohtupraktika).
2.      Milline on EL liikmesriikide suveräänsus Lissaboni lepingu (millega muudetakse Euroopa Liidu lepingut ja Euroopa Ühenduse asutamislepingut) raamides?
 
Intellektuaalne omand infotehnoloogias
1.      Vaba tarkvara (ärilise) kasutamise õiguslikud alused ja riskid.
2.      Andmebaaside (kui eraõiguslike objektide) alusel loodud andmekogude (avalikuõiguslike objektide) autoriõiguslik seisund ja autorilepinguline regulatsioon.
3.      Infotehnoloogilistele lahendustele riigihangete korraldamise küsimused.
4.      Riik infotehnoloogilise intellektuaalse vara ja autoriõiguste omanikuna.
5.      Muud teemad infotehnoloogia autoriõigustest kokkuleppel juhendajaga.

 

 

 

 

ERAÕIGUSE INSTITUUT
 
Tsiviilõiguse õppetool – vastutav sekretär Raissa Šor
(Raissa.Sor@ut.ee, 737 5395, r 318)

 

Juhendaja dotsent Janno Lahe

Uurimis- ja bakalaureusetöö teemad

 
1.      Kahe suurema ohu allika poolt vastastikune kahju tekitamine.
2.      Juriidilise isiku juhatuse liikme deliktiõiguslik vastutus.
3.      Ebaõigete andmete ümberlükkamise või parandamise nõue.
4.      Käsundita asjaajamise õigus: CFR-i ja VÕS-i võrdlus.
5.      Õigusvastasust välistavad asjaolud.
6.      Kahju tekitava tegevuse keelamine.
7.      Kahjuhüvitise vähendamine.
8.      Kindlustusandja täitmise ulatus ehitise kindlustamise korral.
9.      Kindlustusandja täitmise kohustusest vabanemises kokkuleppimise piirangud.
10.  Kindlustusandja poolt hüvitamisele mittekuuluv kahju liikluskindlustuses.
11.  Kindlustusvõtja kindlustusjuhtumi järgsed kohustused.
12.  Kindlustusjuhtumi mõiste kitsendamine kindlustuse üldtingimustes.
 

 

Juhendaja dotsent Martin Käerdi

Uurimis- ja bakalaureusetöö teemad


1.      Uue EL tarbijakrediididirektiivi mõju tarbijakrediidi regulatsioonile Eestis.
2.      Kaubaveolepinguga seonduvaid probleeme kohtupraktikas.
3.      (Ehituse) töövõtulepinguga seonduvaid probleeme kohtupraktikas.
4.      Lepinguline vastutus Eestis kui garantiivastutus või süüline vastutus.
5.      Liisingulepingute ennetähtaegse lõpetamise ja tagasitäitmisega seonduvaid probleeme.
6.      Müüja vastutuse regulatsioon võlaõigusseaduses ja DCFR`s.
7.      Tõendamiskoormuse jagunemine tellija ja töövõtja vahel töövõtulepingu puhul
8.      Üürilepingu üleminek üüritud kinnisasja võõrandamise korral.
9.      Lepingueelse ja lepingulise vastutuse piiritlemine müügilepingu näitel.
10.  Kestvuslepingute erakorralise ülesütlemisega seotud probleemid kohtupraktikas.
 

 

Juhendaja dotsent Gaabriel Tavits

Uurimis- ja bakalaureusetöö teemad


1.      Töölepingu sõlmimisele esitatavad nõuded.
2.      Töötaja kaitse töölepingu ülesütlemisel.
3.      Eesti tööõigusteaduse kujunemine 1918-1940.
4.      Teenuste liikumisvabadus ja sotsiaalsed õigused Euroopa Liidus.
5.      Tööõiguse asend õigussüsteemis: Eesti ja Venemaa õigussüsteem.
6.      Euroopa Inimõiguse Konventsioon ja töötajate ühinemisvabadus.
7.      Kinnipidamisasutuses viibivate isikute sotsiaalsed õigused.
8.      Eesti tööõigusteaduse areng aastatel 1969 – 1992.
9.      Õigus tööle sotsiaalse põhiõigusena Eesti põhiseaduses.
10.  10.Töölepingu lõpetamine : Eesti ja USA õigussüsteemi võrdlus.
 

 

Juhendaja lektor Urve Liin

Uurimis- ja bakalaureusetöö teemad


1.      Notari ülesanded pärimismenetluses.
2.      Pärijate üleskutsemenetlus.
3.      Pärandist loobumine.
4.      Pärandi inventuur.
5.      Pärandi hooldaja määramine kohtu poolt.
6.      Kaaspärijate ühisus.
7.      Pärimistunnistus.
8.      Annakusaaja tunnistus.
9.      Sundosasaaja tunnistus.
10.  Euroopa pärimistunnistus.
 

 

Juhendaja lektor Tambet Tampuu

Uurimistöö teemad


1.      Tasu avaliku lubamise instituut (inglise keeles: reward) üldises õiguses.
2.      Käsundita asjaajamise instituut (inglise keeles: Benevolent Intervention in Another`s Affairs, ladina keeles: negotiorum gestio) üldises õiguses.
3.      Alusetu rikastumise (inglise keeles:  unjustified (unjust) enrichment) instituut üldises õiguses.
4.      Karistuslikud kahjuhüvitised Euroopa õigussüsteemides.
5.      Varalise kahju eest saadava hüvitise arvestamise põhimõtted.
6.      Euroopa Ühenduste Kohtu praktika tootja vastutuse kohta.
7.      Hagimenetluse peatamine kahju hüvitamise asjades.
8.      Tagaseljaotsued kahju hüvitamise asjades.
9.      Menetluse võtmisest keeldumised ja hagi läbi vaatamata jätmised kahju hüvitamise asjades.
10.  Osa- ja vaheotsused kahju hüvitamise asjades.

Bakalaureusetöö teemad

1.      Omandireformi käigus toimunud alusetust rikastumisest tulenevad nõuded.
2.      Tühise lepingu teenust osutanud isiku nõuded teenuse saaja vastu.
3.      Alusetust sooritusest saadud kasu ja saamata jäänud tulu väljamõistmine.
4.      Juriidilise isiku maine kahjustamisest tulenevad hüvitisnõuded.
5.      Teo- ja tagajärje ebaõiguse teooria rakendamine deliktiõiguses.
6.      Tahtlus- ja süüteooria rakendamine deliktiõiguses.
7.      Kehavigastusega või tervisekahjustusega põhjustatud mittevaralise kahju hüvitamine.
8.      Eraisiku kahjuhüvitisnõuded keskkonna kahjustamise korral.
9.      Lepingu- ja deliktiõiguse konkurents.

 

 

Juhendaja lektor Andreas Kangur - TEEMAD VALITUD

Uurimis- ja bakalaureusetöö teemad

Võimalikud ka muud teemad USA ja Eesti protsessiõiguse, kriminaalõiguse, juristi kutse-eetika ja kohtusüsteemi valdkondades.
 
1.      Kuuldustevastane reegel (Hearsay Rule) ja selle koht Eesti kohtumenetluses
2.      Kaitse tunnistaja – kuidas kohtuprotsessiks valmistuda?
3.      (Ir)ratsionaalsed erinevused Eesti kohtumenetluste sarnastes instituutides
4.      Tsiviilhagi kriminaalmenetluses: probleemid ja lahendused
5.      Süüdistatava õigused: Teooria ja praktika väärteomenetluses
6.      Menetlusväliste isikute kaitse kriminaal- ja väärteomenetluses
7.      Equality of Arms põhimõte Eesti kriminaalmenetluses: kas pooltel on võrdsed võimalused?
8.      Illustratiivsed materjalid Eesti kohtusaalis: mida ja kuidas kasutada?
9.      Ebaseaduslikult hangitud tõendid – viimase aja perspektiiv
10.  Põhiõiguste rikkumisega saadud tõendite lubatavus tsiviilkohtumenetluses
11.  Kohtuistungi talletamisest: kas infoajastu ikka ei paku alternatiive traditsioonilisele protokollile?
12.  Advokaadikutse iseseisvus versus kohtu olemuslik võimkond – kumb peaks peale jääma?
13.  Re-opening the Factual Record on Appeal: How Easy Should It Be?
14.  Pretrial discovery: Comparative Analysis
15.  Forfeiture of propoerty: Uses and Abuses
16.  Expert Witnesses v. Court-appointed experts: Winners and Losers
17.  Punishing Contempt of Court – A Comparative Analysis
18.  Balancing National Security and Individual Rights: Selected Aspects
19.  Postal Offenses – the Catchall in Federal Criminal Law
20.  What Felons Have and Misdemeanants Lack: Curbing Defense Rights in Misdemeanor Cases
21.  Ineffective Assistance of Counsel – Lessons Learned.
22.  Closed Hearings: Whose Rights are at Stake and What one can do about it.
23.  The Justification of Self-Defense: Subject-Driven Criteria
24.  Attorneys and Third Parties: Rights and Responsibilities
25.  Inherent Powers of the Court

 

 

 

 

Õiguse ajaloo õppetool - õppekorralduse spetsialist Jaanika Seli (Jaanika.Seli@ut.ee, 737 5386, r 322)


Juhendaja lektor Hesi Siimets-Gross


Uurimis- ja bakalaureusetöö teemad

Uurimistöö võib kirjutada ka mõnel muul Rooma õiguse alasel teemal kokkuleppel õppejõuga.
 
1.      Rooma õiguse koolkonnad
2.      Isikute staatus ning õiguslik seisund Rooma õiguses.
3.      Juriidilised isikud Rooma õiguses
4.      Orjade õiguslik seisund Rooma õiguses
5.      Abikaasade suhted Rooma õiguses
6.      abikaasade varalised suhted Rooma õiguses
7.      Laste ja vanemate õiguslikud suhted Rooma õiguses
8.      Eestkoste Rooma õiguses
9.      Hooldus Rooma õiguses
10.  Legisaktsiooniline protsess Rooma õiguses
11.  Formulaarprotsess Rooma õiguses
12.  Preetori õiguskaitse Rooma õiguses
13.  Ekstraordinaarne protsess Rooma õiguses
14.  Valdus, olemus ja liigid Rooma õiguses
15.  Valduse kaitse – interdiktid Rooma õiguses
16.  Omandiõigus Rooma õiguses
17.  Kaasomand Rooma õiguses
18.  Kviriitlik omand Rooma õiguses
19.  Provintsiaalne omand Rooma õiguses
20.  Preetorlik omand Rooma õiguses
21.  Peregriinide omand Rooma õiguses
22.  Omandiõiguse tekkimise algsed viisid Rooma õiguses
23.  Omandiõiguse tekkimise teisased viisid Rooma õiguses
24.  Omandi kaitse Rooma õiguses
25.  Servituudid Rooma õiguses
26.  Ususfructus Rooma õiguses
27.  Pant Rooma õiguses
28.  Emphytheusis Rooma õiguses
29.  Superficies Rooma õiguses
30.  Obligatsioonide sisu Rooma õiguses
31.  Obligatsioonide tekkimine Rooma õiguses
32.  Obligatsiooni subjektid Rooma õiguses
33.  Obligatsioonide klassifikatsioonid Rooma õiguses
34.  Lepingute klassifikatsioonid Rooma õiguses
35.  Obligatsioonide täitmine Rooma õiguses
36.  Obligatsioonide mittetäitmise tagajärjed Rooma õiguses
37.  Obligatsioonide lõppemise viisid Rooma õiguses
38.  Lepingu sisu Rooma õiguses
39.  Lepingu pooled Rooma õiguses
40.  Lepingu sõlmimine Rooma õiguses
41.  Lepingu kehtetus Rooma õiguses
42.  Lepingud vanemas Rooma õiguses
43.  Verbaalsed lepingud Rooma õiguses
44.  Literaalsed lepingud Rooma õiguses
45.  Reaalsed lepingud Rooma õiguses
46.  Emptio venditio Rooma õiguses
47.  Locatio-conductio Rooma õiguses
48.  Mandatum Rooma õiguses
49.  Societas Rooma õiguses
50.  Obligatsioonid nagu lepingutest Rooma õiguses
51.  Nimeta lepingud (contractus innominati) Rooma õiguses
52.  Obligatsioonid nagu õigusrikkumistest Rooma õiguses
53.  Obligatsioonid õigusrikkumistest Rooma õiguses
54.  Pärandi sundosa Rooma õiguses
55.  Testamendijärgne pärimine Rooma õiguses
56.  Pärimine seaduse järgi Rooma õiguses
57.  Pärandi avanemine ja vastuvõtmine Rooma õiguses
58.  Pärandi hagid Rooma õiguses
59.  Legaadid Rooma õiguses
60.  Fideikomissid Rooma õiguses
61.  Rooma õïguse alane kirjandus anglo-ameerika maades
62.  Rooma õiguse alane venekeelne kirjandus
63.  Rooma õigus argumendina ajakirjas „Õigus” (nt 3 aastakäigu põhjal)
64.  Rooma õigus argumendina ajakirjas „Juridica” (nt 3 aastakäigu põhjal)
65.  Rooma õigus Balti Eraseaduses (allikad vene v saksa keeles)
 

 

Juhendaja lektor Merike Ristikivi - TEEMAD VALITUD


Uurimis- ja bakalaureusetöö teemad
 
1. Ladina õigusterminid Riigikohtu lahendites: kuriteo- ja väärteoasjad
2. Ladina õigusterminid Riigikohtu lahendites: tsiviilasjad
3. Ladina õigusterminid Riigikohtu lahendites: haldusasjad
4. Ladina õigusterminid Riigikohtu lahendites: Põhiseaduslikkuse järelevalve asjad
5. Ladina terminid õigusteaduslikes doktoritöödes
6. Ladina terminid õigusteaduslikes teadusmagistritöödes
7. Ladina terminid õigusteaduse keelekasutuses: ajakiri Õigus
8. Ladina terminid õigusteaduse keelekasutuses: Õigusteaduslik Ajakiri
9. Ladina terminid õigusteaduse keelekasutuses: ajakiri Nõukogude Õigus
10. Ladina terminid õigusteaduse keelekasutuses: ajakiri Eesti Jurist
11. Ladina terminid õigushariduse keelekasutuses: eestikeelsed originaalõpikud ja õppevahendid
12. Seadus ja kommentaarid: ladina terminid võlaõiguses
13. Seadus ja kommentaarid: ladina terminid asjaõiguses
14. Ladina terminid saksakeelsetes õigusajakirjades
15. Ladina terminid venekeelsetes õigusajakirjades
16. Ladina terminid ingliskeelsetes õigusajakirjades

 

 

 

 

Äriõiguse ja intellektuaalse omandi  õppetool – õppekorralduse spetsialist Merike Vellend (Merike.Vellend@ut.ee, 737 6066, Näituse 13A-209)

Juhendaja prof Irene Kull

Uurimis- ja bakalaureusetöö teemad


1. Õiguslaenud võlaõigusseaduses (doktriin ja kohtupraktika) – konkreetne instituut valitakse kokkuleppel üliõpilasega
2. Täiendav tähtaeg täitmiseks – õiguslik olemus ja kohaldamispraktika
3. Täitmisnõue õiguskaitsevahendina (instituudi areng, koht harmoniseeritud lepinguõiguses)
4. Leppetrahvi vähendamine – aluspõhimõtted ja kohtupraktika
5. Õiguste kuritarvitamine - preklusiivtähtaegade ja aegumise probleem Eesti õiguses
6. Tüüptingimuste regulatsiooni kohaldamine ettevõtjate vahel sõlmitud lepingutele (või tarbijalepingutele, arvestades maksimaalharmoniseerimist uue tarbija õiguste kaitse direktiivi eelnõus)
 
Magistritöö teemad
 
1. Tõendamiskoormus lepingulistes suhetes – VÕS-i, kohtupraktika ja harmoniseeritud õiguse võrdlus (võimalik valida konkreetsem probleem- nt võlgnevuse tõendamine, lepingutingimustele mittevastavuse, kohustuse täitmise tõendamine)
2. Intressi kapitaliseerimine – keelu majanduslikud ja õiguslikud põhjused ja võrdlus tänapäeva arengutega
3. Teiste riikide kohtupraktika siduvus Eesti õiguses – kas samm segatud (mixed) õigussüsteemi poole? – vt RK lahendid 3-2-1-9-03, 3-2-1-145-04, 3-2-1-4-06, 3-2-1-103-08

 

 

Juhendaja lektor Anne Kalvi

Uurimustöö teemad


1. Autoriõigus ja selle areng Eestis
2. Kujutava kunsti teose autori õigus edasimüügitasule
3. Teose reprograafiline reprodutseerimine
4. Õigus laenutustasule teose avaliku laenutamise eest: õiguslik regulatsioon ja probleemid
5. Kolmeastmeline test teose vabaks kasutamiseks
6. Autori õiguste tagamine tehniliste kaitsevahenditega
7. Muu teema intellektuaalsest omandist üliõpilase valikul
 
Bakalaureusetöö teemad
 
1. Omanikuta teosed
2. Piraatluse kaks külge
3. Autorilitsentsilepingu õiguslik regulatsioon Prantsusmaal
4. Audiovisuaalsete teoste andmebaas ja sellega seotud õigused
5. Rahvusvaheline kaubandus versus keskkonnakaitse intellektuaalse omandi kaitsel
6. Disainiõiguse kaasaegseid probleeme
7. Infotehnoloogia ja intellektuaalne omand
8. Muu teema intellektuaalomandist üliõpilase valikul
 
Magistritööde teemad
 
1. Folkloor ja intellektuaalse omandi kaitse
2. Avalik huvi ja intellektuaalomand
3. Loomemajandus
4. Autori õiguste digitaalne teostamine
5. Autorikahju
6. Intellektuaalse omandi lepinguõigus
7. Vastustus intellektuaalse omandi rikkumise eest
8. Domeeninime õiguslik regulatsioon
9. Muu teema intellektuaalomandist üliõpilase valikul

 

 

Juhendaja lektor Andres Vutt

Uurimis- ja bakalaureusetöö teemad

 
1.      Piiriülene ühinemine
2.      Vähemuse kaitsevahendid ja nende rakendamine aktsiaseltsis
3.      Juhtorgani liikme sõltumatuse õiguslik reguleerimine
4.      Aktsionäriõiguste teostamine elektrooniliste vahenditega
5.      Ettevõtja tegevuse avalik-õiguslikud kitsendused
6.      Ühinguõigusega seotud notariaaltoimingud (NB! saksa keele oskus vajalik)
7.      Elektrooniline äriregister
8.      Juhtorgani liikmete tasu õiguslik reguleerimine
9.      Euroopa osaühing (reeglite põhjendatus ja võimalik koht Eestis)
10.  Piiratud vastutusega ühingute süsteem Euroopas ja võimalikud arengud Eestis
11.  Vaba teema kokkuleppel
 

 

Juhendaja assistent Maarja Torga

Uurimis-ja bakalaureusetöö teemad

 
1.      Rahvusvaheline kohtualluvus
•         tsiviil- ja kaubandusvaidlused
•         perekonnaõiguslikud vaidlused
2.      Välisriigi õiguse kohaldamine
•         rahvusvahelistele lepingutele kohaldatav õigus
•         kohaldatav õigus lepinguvälistes võlasuhetes
•         kohaldatav õigus rahvusvahelises perekonnaõiguses
•         poolte privaatautonoomia piirangud välisriigi õiguse kohaldamisel
3.      Välisriigi kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise menetlus
•         tsiviil- ja kaubandusvaidlused
•         perekonnaõiguslikud vaidlused
•         avalik kord
•         poolte õigused menetluses
4.      Vahekohtumenetlus
5.      Muu teema rahvusvahelise eraõiguse valdkonnast kokkuleppel üliõpilasega
 
Töö täpne teema määratakse kindlaks kokkuleppel üliõpilasega.

Juhendaja erakorraline lektor Kadri Siibak


Magistritöö teemad
 
1. Finantsjärelevalve vastutus
2. Finantskriisiga seotud õiguslikud probleemid   (2 tööd)
3. Finantstagatis
4. Sidevahendi abil finantsteenuste lepingute sõlmimise probleemidest (2 tööd)
5. Finantsteenuste kasutamisel kliendi kaitsega seotud õiguslikud probleemid
 
Teema valiku eeldus:  üliõpilane on läbinud aine pangandusõigus