Veebi jõudis Juridica riigihankeõiguse teemaline erinumber

Dots Mari Ann Simovart kirjutab numbri tutvustamisel: "Loomulikult on kõik erinumbri artiklid rohkemal või vähemal määral seotud uute hankedirektiividega ning uue riigihangete seaduse eelnõuga.

Carri Ginter ja Kadri Härginen käsitlevad jäätmekäitluse lepingute näitel kestvalt aktuaalset sisetehingute ja halduskoostöö erandite teemat, viidates võimalikule vajakajäämisele direktiivi ülevõtmisel. Diana Minumetsa artikkel annab orientiirid, kuidas pakkujat iseloomustavate andmete täiendamisel ja vigade parandamisel liikuda keeldude ja möönduste kitsas labürindis. Kadri Matteus aga analüüsib põhjendamatult madala maksumusega pakkumuse kohtupraktika arengut ja uurib, kas uus seadus toob sellesse praktikasse muudatusi.

Eriti tore on alati näha varasemast tuttavate autorite hulgas uustulnukaid, kelleks selles numbris on õigusteaduskonna tudeng Dmitri Koroljov ja vastne vilistlane Erki Fels. 2015. aasta kevadel kaitstud magistritööl rajanevas artiklis käsitleb Fels hankelepingute kehtivusega seonduvat, eraõiguse ja riigihankeõiguse piirimail paiknevat intrigeerivat probleemistikku."

Sisukord on kättesaadav siin

NB! Juridica tellimuse uuendamiseks 2016. kalendriaastaks vt juhis siin