Õigusteaduskonna doktoritööd

Õigusteaduskonnas kaitstud doktoritööd aastast 1991.

2022/2023
Pierre Thévenin
Soviet and Russian approach to the law of the sea: liberalism and local resistance
Juhendaja: professor Lauri Mälksoo
Kaitsmine: 9. detsembril 2022, Tallinnas ja veebis

Annemari Õunpuu
Kommertspant ettevõtja vallasvarale
Juhendaja: professor Karin Sein, emeriitprofessor Paul Varul ja kaasprofessor Villu Kõve
Kaitsmine: 17. veebruaril 2023, veebis

Kadri Härginen
Hankija hoolsuskohustus EL riigihankeõiguses
Juhendajad: kaasprofessor Carri Ginter, kaasprofessor Mari Ann Simovart
Kaitsmine: 21. augustil 2023, Tallinnas ja veebis

 

2021/2022
Maren Krimmer
Protecting Property Rights through International Treaties but With Constitutional Brakes: The Case of Contemporary Russia
Juhendajad: professor Lauri Mälksoo, kaasprofessor Vladislav Starzhenetskiy
Kaitsmine: 8. novembril 2021, videosilla kaudu

Seili Suder
Protection of employee privacy in the digital workplace
Juhendajad: professor Merle Erikson, professor Andra Siibak
Kaitsmine: 6. detsembril 2021, Tartus Näituse 20-K03 ja videosilla kaudu

Tiina Mikk
Päritavuse kriteeriumid ja päritavuse välistamise võimalused digitaalse pärandi kontekstis e-konto näitel
Juhendaja: professor Karin Sein
Kaitsmine: 28. jaanuaril 2022, Tallinnas ja veebis

Märt Maarand
Credit institution’s limited rights for appealing the recovery and resolution measures in the European Union laws
Juhendaja: professor Irene Kull
Kaitsmine: 26. augustil 2022, veebis

2020/2021
Taivo Liivak
Tort Liability for Damage Caused by Self-driving Vehicles under Estonian Law
Juhendajad: professor Janno Lahe, professor Irene Kull, professor Giovanni Sartor ja professor Mark Fišel
Kaitsmine: 11. jaanuaril 2021, Tartus videosilla kaudu

Anne Veerpalu
Regulatory challenges to the use of distributed ledger technology: Analysis of the compliance of existing regulation with the principles of technology neutrality and functional equivalence
Juhendajad: kaasprofessor Martin Ebers, dr. Anna-Maria Osula, kaasprofessor Alexander Horst Norta
Kaitsmine: 7. juunil 2021, videosilla kaudu

Mari Schihalejev
Debtor-Related Creditors’ Claims in Insolvency Proceedings
Juhendaja: dots. Andres Vutt
Kaitsmine: 21. oktoobril 2019, Tartus

Ragne Piir
Mandatory Norms in the Context of Estonian and European International Contract Law: The Examples of Consumers and Posted Workers
Juhendaja: professor Gaabriel Tavits ja professor Karin Sein
Kaitsmine: 11. novembril 2019, Tallinnas

Madis Ernits
Constitution as a System
Juhendajad: professor Marju Luts-Sootak ja PhD Uno Lõhmus
Kaitsmine: 9. detsembril 2019, Tartus

Kärt Pormeister
Transparency in Relation to the Data Subject in Genetic Research––an Analysis on the Example of Estonia
Juhendajad: professor Irene Kull, professor Jaak Vilo, professor Katrin Õunap ja professor Baraba J. Evans
Kaitsmine: 13. jaanuaril 2020, Tartus

Annika Talmar
Ensuring respect for International Humanitarian Law 70 years after the adoption of the Geneva Conventions of 1949
Juhendajad: professor Raul Narits ja dots. René Värk
Kaitsmine: 17. veebruaril 2020, Tallinnas

Liliia Oprysk
Reconciling the Material and Immaterial Dissemination Rights in the Light of the Developments under the EU Copyright Acquis
Juhendajad: professor Karin Sein, professor Aleksei Kelli, professor Raimundas Matulevičius ja professor Lucie Guibault
Kaitsmine: 9. märtsil 2020, Tallinnas

Katrin Sepp
Legal Arrangements in Estonian Law Similar to Family Trusts
Juhendaja: professor Janno Lahe
Kaitsmine: 24. augustil 2020, Tartus ja Tallinnas videokonverentsi vormis

Tambet Grauberg
Õiguse kuritarvitamise keelamise põhimõte: Euroopa Kohtu seisukohtade mõju liikmesriigi maksuõigusele
Juhendajad: professor Irene Kull ja dr. iur. Lasse Lehis
Kaitsmine: 13. septembril 2018, Tartus

Maarja Torga
Conflict of Conflict rules – the Relationship between the European Regulations on Private International Law and Estonian Legal Assistance Treaties Concluded with Third States
Juhendaja: professor Irene Kull 
Kaitsmine: 25. aprillil 2019, Tartus

Liina Reisberg
Semiotic model for the interpretation of undefined legal concepts and filling legal gaps
Juhendaja: professor Raul Narits, konsultant dots. Ivo Pilving
Kaitsmine: 10. juunil 2019, Tallinnas

Einar Vene
Ajaline faktor halduskohtumenetluses tühistamis- ja kohustamiskaebuse lahendamist ning rahuldamist mõjutava tegurina
Juhendajad: emeriitprofessor Kalle Merusk ja dots. Ivo Pilving
Kaitsmine: 16. oktoobril 2017, Tallinnas

Laura Feldmanis
Süüteokatsest loobumise instituudi põhjendus ja kohaldatavuse piirid kuritegelikule eeltegevusele
Juhendaja: professor Jaan Sootak
Kaitsmine: 6. novembril 2017, Tallinnas

Margit Piirman
Inimese pluripotentsete tüvirakkudega seotud leiutiste patentimise piirangud vastuolu tõttu avaliku korra ja moraaliga (Eesti patendiõiguse näitel)
Juhendajad: külalisprofessor Heiki Pisuke, professor Aleksei Kelli ja professor Toivo Maimets 
Kaitsmine: 16. aprillil 2018, Tartus

Kerttu Mäger
The Taming of the Shrew: Understanding the Impact of the Council of Europe´s Human Rights Standards on the State Practice of Russia
Juhendaja: professor Lauri Mälksoo 
Kaitsmine: 26. juunil 2018, Tallinnas

Olavi-Jüri Luik
Euroopa kindlustuslepingu õiguse printsiipide (PEICL) rakendamine Balti riikide kindlustusvõtjatele: meede kindlustusvõtjate kaitseks ja võimalus piiriüleste teenuste levikuks
Juhendaja: dots.Villu Kõve
Kaitsmine: 7. septembril 2016, Tartus

Kaido Künnapas
Maksukohustuse täitmise preventiivne tagamine enne maksukohustuse tuvastamist: ettevaatuspõhimõte maksumenetluses
Juhendajad: professor Kalle Merusk ja dots. Lasse Lehis
Kaitsmine: 30. septembril  2016, Tallinnas

Eve Fink
Õiguspärase ootuse kaitse põhimõtte eeldused ja piirid Euroopa Liidu õiguses
Juhendaja: professor Raul Narits
Kaitsmine: 12. oktoobril 2016, Tartus

Arsi Pavelts
Kahju hüvitamise nõue täitmise asemel ostja õiguste näitel
Juhendaja: professor Karin Sein
Kaitsmine: 27. jaanuaril 2017, Tallinnas

Anna-Maria Osula
Remote search and seizure of extraterritorial data
Juhendaja: professor Jaan Ginter
Kaitsmine: 17. aprillil 2017, Tartus

Alexander Lott
The Estonian Straits: Exceptions to the Strait Regime of Innocent or Transit Passage
Juhendaja: professor Lauri Mälksoo, professor Alex G. Oude Elferink ja PhD Heiki Lindpere
Kaitsmine: 22. mail 2017, Tallinnas

Dina Sõritsa
The Health-care Provider’s Civil Liability in Cases of Prenatal Damages
Juhendaja: professor Janno Lahe
Kaitsmine: 21. juunil 2017, Tartus

Katre Luhamaa
Universaalsed inimõigused siseriiklikus kontekstis: lapse õiguste rakendamine Eestis, Soomes ja Venemaal
Juhendaja: professor Lauri Mälksoo
Kaitsmine: 14. septembril 2015, Tartus

Mait Laaring 
Eesti korrakaitseõigus ohuennetusõigusena
Juhendaja: professor Kalle Merusk
Kaitsmine: 15. oktoobril 2015, Tartus

Priit Kama
Valduse ja kohtuliku registri kande publitsiteet Eesti eraõiguses
Juhendaja: professor Paul Varul
Kaitsmine: 30. juunil 2016, Tartus

Kristel Degener
Abikaasade vara juurdekasvu tasaarvestuse varasuhe
Juhendaja: professor Paul Varul
Kaitsmine: 30. juunil 2016, Tartus

Marko Kairjak
Keerukuse redutseerimine Eesti õiguses karistusseadustiku § 217 2 objektiivse koosseisu relatiivsete õigusmõistete sisustamise näitel
Juhendajad: professor Jaan Sootak ja professor Irene Kull
Kaitsmine: 18. veebruaril 2015, Tartus

Kadi Pärnits
Kollektiivlepingu roll ja regulatsioon nüüdisaegsetes töösuhetes
Juhendaja: professor Merle Erikson
Kaitsmine: 30. märtsil 2015, Tartus

Leonid Tolstov
Juhatuse liikme deliktiline vastutus äriühingu võlausaldajate ees
Juhendaja: dots. Janno Lahe
Kaitsmine: 30. aprillil 2015, Tartus

Janar Jäätma
Ohutõrjeõigus politsei- ja korrakaitseõiguses: kooskõla põhiseadusega
Juhendajad: professor Kalle Merusk ja dots. Ivo Pilving
Kaitsmine: 25. mail 2015, Tartus

Age Värv
Kulutuste kondiktsioon: teise isiku esemele tehtud kulutuste hüvitamine alusetu rikastumise õiguses
Juhendaja: dr. iur. dots. Martin Käerdi
Kaitsmine: 29. novembril 2013, Tartus

Elise Vasamäe
Autoriõiguste ja autoriõigusega kaasnevate õiguste jätkusuutlik kollektiivne teostamine
Juhendaja: professor Heiki Pisuke
Kaitsmine: 28. augustil 2014, Tartus

Berit Aaviksoo
Riigi otsustusruumi ahenemine: kodakondsus nüüdisaegses Euroopas
Juhendajad: professor Kalle Merusk ja professor Rait Maruste
Kaitsmine: 22. veebruaril 2013, Tartus

Kai Kullerkupp 
Vallasomandi üleandmine. Õigusdogmaatiline raamistik ja kujundusvõimalused
Juhendaja: professor Paul Varul
Kaitsmine: 5. aprillil 2013, Tartus

Iko Nõmm
Käibekohustuse rikkumisel põhinev deliktiõiguslik vastutus
Juhendaja: dr iur dots. Janno Lahe
Kaitsmine: 31. mail 2013, Tartus

Piia Kalamees
Hinna alandamine õiguskaitsevahendite süsteemis
Juhendajad: dr iur dots. Karin Sein ja dr iur dots. Kalev Saare
Kaitsmine: 31. mail 2013, Tartus

Irina Nossova
Russia's International Legal Claims in its Adjacent Seas: The Realm of Sea as Extension of Sovereignty
Juhendajad: professor Lauri Mälksoo
Kaitsmine: 28. augustil 2013, Tartus

Signe Viimsalu
Teiseste maksejõuetusmenetluste mõiste, tähendus ja funktsioneerimine
Juhendajad: professor Paul Varul ja professor Bob Wessels
Kaitsmine: 12. oktoobril 2011, Tartus

Ingrid Ulst
Tarbijakaitse ja teenusepakkujate õiguste tasakaalustamine elektrooniliste tarbijalaenude pakkumisel Eestis
Juhendajad: dr iur Karin Sein ja dr iur Lasse Lehis
Kaitsmine: 27. oktoobril 2011, Tartus

Priit Manavald
Maksejõuetusõigusliku regulatsiooni valikuvõimaluste majanduslik põhjendamine
Juhendajad: professor Paul Varul ja professor Toomas Haldma
Kaitsmine: 2. novembril 2011, Tartus

Anneli Soo
Abinõud ebaefektiivse kaitse vastu. Kohtulik järelevalve kaitsja tegevuse üle Eesti kriminaalmenetluses
Juhendaja: professor Jaan Ginter
Kaitsmine: 26. jaanuaril 2012, Tartus

Arnold Sinisalu
Mõjutustegevuse piirid rahvusvahelises õiguses 
Juhendaja: professor Lauri Mälksoo
Kaitsmine: 13. veebruaril 2012, Tallinnas

Kaspar Lind
Käibemaksupettused ja nende tõkestamine
Juhendaja: professor Kalle Merusk ja dots. iur. Lasse Lehis
Kaitsmine: 27. augustil 2012, Tartus

Mari Ann Simovart
Lepinguvabaduse piirid riigihankes: Euroopa Liidu hankeõiguse mõju Eesti eraõigusele
Juhendajad: professor Irene Kull ja PhD Carri Ginter
Kaitsmine: 15.09.2010, Tartus

Priidu Pärna
Korteriomanike ühisus: piiritlemine, õigusvõime, vastutus
Juhendaja: professor Paul Varul
Kaitsmine: 27.01.2011, Tartus

René Värk
Riikide enesekaitse ja kollektiivse julgeolekusüsteemi võimalikkusest terroristlike mitteriiklike rühmituste kontekstis
Juhendaja: professor Raul Narits
Kaitsmine: 25.02.2011, Tartus

Paavo Randma
Organisatsiooniline teovalitsemine - täideviija täideviija taga kontseptsioon teoorias ja selle rakendamine praktikas
Juhendaja: professor Jaan Sootak
Kaitsmine: 11.03.2011, Tartus

Urmas Volens
Usaldusvastutus kui iseseisev vastutussüsteem ja selle avaldumisvormid
Juhendaja: professor Paul Varul
Kaitsmine: 29.04.2011, Tartus

Margit Vutt
Aktsionäri derivatiivnõue kui õiguskaitsevahend ja ühingujuhtimise abinõu
Juhendaja: professor Paul Varul
Kaitsmine: 13.06.2011, Tartus

Hesi Siimets-Gross
Balti eraseadus (1864/65) ja Rooma õigus Baltikumis
Juhendaja: professor Marju Luts-Sootak
Kaitsmine: 29.06.2011, Tartus

Eneken Tikk
Laiapõhjalise küberjulgeoleku õiguslik raamistik
Juhendaja: professor Raul Narits
Kaitsmine: 03.08.2011, Tartus

Andres Vutt
Osa- ja aktsiakapitali reeglid võlausaldajate ning osanike ja aktsionäride kaitse abinõuna
Juhendaja: professor Irene Kull
Kaitsmine: 04.08.2011, Tartus

Kadri Siibak
Pangandussüsteemi usaldusväärsuse tagamine ja teabekohustuste määratlemine finantsteenuste lepingutes
Juhendaja: professor Paul Varul
Kaitsmine: 25.08.2011, Tartus

Silvia Kaugia
Õigusteadvuse olemus ja arengudeterminandid
Juhendajad: professor Raul Narits ja professor Jüri Saar
Kaitsmine: 25.08.2011

Anneli Alekand
Proportsionaalsuse printsiip põhiõiguste riive mõõdupuuna täitemenetluses
Juhendaja: professor Raul Narits
Kaitsmine: 25.09.2009, Tartus

Aleksei Kelli
Eesti intellektuaalse omandi süsteemi arengud teadmistepõhise majanduse tingimustes
Juhendaja: professor Heiki Pisuke
Kaitsmine: 21.12.2009, Tartus

Merike Ristikivi
Ladina terminid eesti õiguskeeles: esinemiskuju, tähendus ja mõjutused
Juhendajad: professor Marju Luts-Sootak ja professor Anne Lill
Kaitsmine: 15.01.2010, Tartus

Villu Kõve
Varaliste tehingute süsteem Eestis
Juhendaja: professor Irene Kull
Kaitsmine: 27.02.2009, Tartus

Katri Paas
Implications of Smallness of an Economy of Merger Control
(Majanduse väiksuse erisustest tulenevad mõjud koondumiste kontrollile)
Juhendajad: professor Paul Varul ja professor Olav Kolstad
Kaitsmine: 25.08.2009, Tartus

Ivo Pilving
Haldusakti siduvus. Uurimus kehtiva haldusakti õiguslikust tähendusest rõhuasetusega avalik-õiguslikel lubadel
Juhendaja: professor Kalle Merusk
Kaitsmine: 17.11.2006, Tartus

Karin Sein
Ettenähtavus ja rikutud kohustuse eesmärk kui lepingulise kahjuhüvitise piiramise alused
Juhendaja: professor Paul Varul
Kaitsmine: 21.03.2007, Tartus

Priit Pikamäe
Tahtluse struktuur. Tahtlus kui koosseisupäraste asjaolude teadmine
Juhendaja: professor Jaan Sootak
Kaitsmine: 31.03.2006, Tartus

Mario Rosentau
Õiguse olemus: sotsiaalse käitumise funktsionaalne programm
Juhendajad: professor Raul Narits, professor Eero Loone
Kaitsmine: 18.11.2004, Tartus

Meris Sillaots
Kokkuleppemenetlus kriminaalmenetluses
Juhendajad: külalisprofessor Eerik Kergandberg, dotsent Jaan Ginter
Kaitsmine: 18.11.2004, Tartus

Ants Nõmper
Avatud nõusolek - uut liiki teavitatud nõusolek populatsioonipõhiste geenivaramute jaoks
Juhendaja: professor Jaan Sootak
Kaitsmine: 21.06.2005, Tartus

Janno Lahe
Süü deliktiõiguses
Juhendaja: professor Paul Varul
Kaitsmine: 21.06.2005, Tartus

Julia Laffranque
Kohtuniku eriarvamus. Selle võimalikkus ja vajalikkus Eesti Vabariigi Riigikohtus ja Euroopa Kohtus
Juhendaja: professor Raul Narits
Kaitsmine: 3.10.2003, Tartus

Hannes Veinla
Ettevaatusprintsiip keskkonnaõiguses
Juhendaja: professor Kalle Merusk
Kaitsmine: 30.04.2004, Tartus

Kalev Saare
Eraõigusliku juriidilise isiku õigussubjektsuse piiritlemine
Juhendaja: professor Paul Varul
Kaitsmine: 2.07.2004, Tartus

Irene Kull
Hea usu põhimõte kaasaegses lepinguõiguses
Juhendaja: professor Paul Varul
Kaitsmine: 13.12. 2002, Tartus

Jüri Saar
Õigusvastane käitumine alaealisena ja kriminaalsed karjäärid (Eesti 1985–1999 longituuduurimuse andmetel)
Juhendaja: dotsent Jaan Ginter
Kaitsmine: 23.05. 2003, Tartus

Klaus Ulrich Groth
Ist die Reform Hauptverhandlung im deutschen Strafprozess durch Tat- oder Schuldinterlokut in Anlehnung an das anglo-amerikanische Recht geboten?
Kaitsmine: 14.09.2001, Tartus

Margus Kingisepp
Kahjuhüvitis postmodernses deliktiõiguses
Juhendaja Paul Varul
Kaitsmine: 5.07.2002, Tartu

Vallo Olle
Kohaliku omavalitsuse teostamine vahetu demokraatia vormis: kohalik rahvaalgatus ja rahvahääletus
Juhendaja Kalle Merusk
Kaitsmine: 05.07.2002, Tartus

Marju Luts
Juhuslik ja isamaaline: F.G.v. Bunge provintsiaalõigusteadus
Kaitsmine: 1.12.2000, Tartus

Gaabriel Tavits
Tööõiguse rakendusala määratlemine töötaja, tööandja ja töölepingu mõistete abil
Juhendaja: professor Inge-Maret Orgo
Kaitsmine: 8.06.2001, Tartus

Merle Muda
Töötajate õiguste kaitse tööandja tegevuse ümberkorraldamisel
Juhendaja: professor Inge-Maret Orgo
Kaitsmine: 29.06.2001, Tartus

Lasse Lehis 
Eesti tulumaksureform
Juhendaja: Kalle Merusk
Kaitsmine: 29.06.2001, Tartus

Toomas Sillaste (J.S.D)
Vähemuste kaitse Balti riikides
Kaitsmine: 9.06.1995, Notre Dame ülikool, Ameerika Ühendriigid

Peep Pruks
Kriminaalprotsess: teaduslik „valededektor“ (Emotsionaalse pinge instrumentaaldiagnostika ja selle kasutamisvõimalused kriminaalprotsessis)
Strafprozess: Wissenschaftliche “Lügendetektion” (Instrumentaldiagnostik der emotionalen Spannung und ihre Anwendungsmöglichkeiten in Strafprozess)
Juhendaja: Rait Maruste
Kaitsmine: 1.10.1992, Tartus

Herbert Lindmäe
Kohtuekspertiisi juhtimine ja selle efektiivsus kriminaalkohtumenetluses
Kaitsmine: 1992, Tartus

Ando Leps
Kuritegevus Eestis (kuritegevuse võrdleva käsitluse teoreetilisi ja praktilisi probleeme)
Kaitsmine: 1992, Tartus

Tartu Ülikooli üliõpilane

Õigusteaduse doktoriõppesse sisseastumise infotund toimub 14. märtsil

Tartu Ülikooli õigusteaduskonna loengusari "Tehnoloogia ja õigus"

Loengusari "Tehnoloogia ja õigus"

Alexander Lott

Õigusteadlane Alexander Lott pälvis sotsiaalteaduste valdkonna silmapaistva ühiskondliku tegevuse preemia