Õigusteaduskonna doktoritööd

Õigusteaduskonnas kaitstud doktoritööd aastast 1991.

2022/2023
Pierre Thévenin
Soviet and Russian approach to the law of the sea: liberalism and local resistance
Juhendaja: professor Lauri Mälksoo
Kaitsmine: 9. detsembril 2022, Tallinnas ja veebis

Annemari Õunpuu
Kommertspant ettevõtja vallasvarale
Juhendaja: professor Karin Sein, emeriitprofessor Paul Varul ja kaasprofessor Villu Kõve
Kaitsmine: 17. veebruaril 2023, veebis

Kadri Härginen
Hankija hoolsuskohustus EL riigihankeõiguses
Juhendajad: kaasprofessor Carri Ginter, kaasprofessor Mari Ann Simovart
Kaitsmine: 21. augustil 2023, Tallinnas ja veebis

 

2021/2022
Maren Krimmer
Protecting Property Rights through International Treaties but With Constitutional Brakes: The Case of Contemporary Russia
Juhendajad: professor Lauri Mälksoo, kaasprofessor Vladislav Starzhenetskiy
Kaitsmine: 8. novembril 2021, videosilla kaudu

Seili Suder
Protection of employee privacy in the digital workplace
Juhendajad: professor Merle Erikson, professor Andra Siibak
Kaitsmine: 6. detsembril 2021, Tartus Näituse 20-K03 ja videosilla kaudu

Tiina Mikk
Päritavuse kriteeriumid ja päritavuse välistamise võimalused digitaalse pärandi kontekstis e-konto näitel
Juhendaja: professor Karin Sein
Kaitsmine: 28. jaanuaril 2022, Tallinnas ja veebis

Märt Maarand
Credit institution’s limited rights for appealing the recovery and resolution measures in the European Union laws
Juhendaja: professor Irene Kull
Kaitsmine: 26. augustil 2022, veebis

2020/2021
Taivo Liivak
Tort Liability for Damage Caused by Self-driving Vehicles under Estonian Law
Juhendajad: professor Janno Lahe, professor Irene Kull, professor Giovanni Sartor ja professor Mark Fišel
Kaitsmine: 11. jaanuaril 2021, Tartus videosilla kaudu

Anne Veerpalu
Regulatory challenges to the use of distributed ledger technology: Analysis of the compliance of existing regulation with the principles of technology neutrality and functional equivalence
Juhendajad: kaasprofessor Martin Ebers, dr. Anna-Maria Osula, kaasprofessor Alexander Horst Norta
Kaitsmine: 7. juunil 2021, videosilla kaudu

Mari Schihalejev
Debtor-Related Creditors’ Claims in Insolvency Proceedings
Juhendaja: dots. Andres Vutt
Kaitsmine: 21. oktoobril 2019, Tartus

Ragne Piir
Mandatory Norms in the Context of Estonian and European International Contract Law: The Examples of Consumers and Posted Workers
Juhendaja: professor Gaabriel Tavits ja professor Karin Sein
Kaitsmine: 11. novembril 2019, Tallinnas

Madis Ernits
Constitution as a System
Juhendajad: professor Marju Luts-Sootak ja PhD Uno Lõhmus
Kaitsmine: 9. detsembril 2019, Tartus

Kärt Pormeister
Transparency in Relation to the Data Subject in Genetic Research––an Analysis on the Example of Estonia
Juhendajad: professor Irene Kull, professor Jaak Vilo, professor Katrin Õunap ja professor Baraba J. Evans
Kaitsmine: 13. jaanuaril 2020, Tartus

Annika Talmar
Ensuring respect for International Humanitarian Law 70 years after the adoption of the Geneva Conventions of 1949
Juhendajad: professor Raul Narits ja dots. René Värk
Kaitsmine: 17. veebruaril 2020, Tallinnas

Liliia Oprysk
Reconciling the Material and Immaterial Dissemination Rights in the Light of the Developments under the EU Copyright Acquis
Juhendajad: professor Karin Sein, professor Aleksei Kelli, professor Raimundas Matulevičius ja professor Lucie Guibault
Kaitsmine: 9. märtsil 2020, Tallinnas

Katrin Sepp
Legal Arrangements in Estonian Law Similar to Family Trusts
Juhendaja: professor Janno Lahe
Kaitsmine: 24. augustil 2020, Tartus ja Tallinnas videokonverentsi vormis

Tambet Grauberg
Õiguse kuritarvitamise keelamise põhimõte: Euroopa Kohtu seisukohtade mõju liikmesriigi maksuõigusele
Juhendajad: professor Irene Kull ja dr. iur. Lasse Lehis
Kaitsmine: 13. septembril 2018, Tartus

Maarja Torga
Conflict of Conflict rules – the Relationship between the European Regulations on Private International Law and Estonian Legal Assistance Treaties Concluded with Third States
Juhendaja: professor Irene Kull 
Kaitsmine: 25. aprillil 2019, Tartus

Liina Reisberg
Semiotic model for the interpretation of undefined legal concepts and filling legal gaps
Juhendaja: professor Raul Narits, konsultant dots. Ivo Pilving
Kaitsmine: 10. juunil 2019, Tallinnas

Einar Vene
Ajaline faktor halduskohtumenetluses tühistamis- ja kohustamiskaebuse lahendamist ning rahuldamist mõjutava tegurina
Juhendajad: emeriitprofessor Kalle Merusk ja dots. Ivo Pilving
Kaitsmine: 16. oktoobril 2017, Tallinnas

Laura Feldmanis
Süüteokatsest loobumise instituudi põhjendus ja kohaldatavuse piirid kuritegelikule eeltegevusele
Juhendaja: professor Jaan Sootak
Kaitsmine: 6. novembril 2017, Tallinnas

Margit Piirman
Inimese pluripotentsete tüvirakkudega seotud leiutiste patentimise piirangud vastuolu tõttu avaliku korra ja moraaliga (Eesti patendiõiguse näitel)
Juhendajad: külalisprofessor Heiki Pisuke, professor Aleksei Kelli ja professor Toivo Maimets 
Kaitsmine: 16. aprillil 2018, Tartus

Kerttu Mäger
The Taming of the Shrew: Understanding the Impact of the Council of Europe´s Human Rights Standards on the State Practice of Russia
Juhendaja: professor Lauri Mälksoo 
Kaitsmine: 26. juunil 2018, Tallinnas

Olavi-Jüri Luik
Euroopa kindlustuslepingu õiguse printsiipide (PEICL) rakendamine Balti riikide kindlustusvõtjatele: meede kindlustusvõtjate kaitseks ja võimalus piiriüleste teenuste levikuks
Juhendaja: dots.Villu Kõve
Kaitsmine: 7. septembril 2016, Tartus

Kaido Künnapas
Maksukohustuse täitmise preventiivne tagamine enne maksukohustuse tuvastamist: ettevaatuspõhimõte maksumenetluses
Juhendajad: professor Kalle Merusk ja dots. Lasse Lehis
Kaitsmine: 30. septembril  2016, Tallinnas

Eve Fink
Õiguspärase ootuse kaitse põhimõtte eeldused ja piirid Euroopa Liidu õiguses
Juhendaja: professor Raul Narits
Kaitsmine: 12. oktoobril 2016, Tartus

Arsi Pavelts
Kahju hüvitamise nõue täitmise asemel ostja õiguste näitel
Juhendaja: professor Karin Sein
Kaitsmine: 27. jaanuaril 2017, Tallinnas

Anna-Maria Osula
Remote search and seizure of extraterritorial data
Juhendaja: professor Jaan Ginter
Kaitsmine: 17. aprillil 2017, Tartus

Alexander Lott
The Estonian Straits: Exceptions to the Strait Regime of Innocent or Transit Passage
Juhendaja: professor Lauri Mälksoo, professor Alex G. Oude Elferink ja PhD Heiki Lindpere
Kaitsmine: 22. mail 2017, Tallinnas

Dina Sõritsa
The Health-care Provider’s Civil Liability in Cases of Prenatal Damages
Juhendaja: professor Janno Lahe
Kaitsmine: 21. juunil 2017, Tartus

Katre Luhamaa
Universaalsed inimõigused siseriiklikus kontekstis: lapse õiguste rakendamine Eestis, Soomes ja Venemaal
Juhendaja: professor Lauri Mälksoo
Kaitsmine: 14. septembril 2015, Tartus

Mait Laaring 
Eesti korrakaitseõigus ohuennetusõigusena
Juhendaja: professor Kalle Merusk
Kaitsmine: 15. oktoobril 2015, Tartus

Priit Kama
Valduse ja kohtuliku registri kande publitsiteet Eesti eraõiguses
Juhendaja: professor Paul Varul
Kaitsmine: 30. juunil 2016, Tartus

Kristel Degener
Abikaasade vara juurdekasvu tasaarvestuse varasuhe
Juhendaja: professor Paul Varul
Kaitsmine: 30. juunil 2016, Tartus

Marko Kairjak
Keerukuse redutseerimine Eesti õiguses karistusseadustiku § 217 2 objektiivse koosseisu relatiivsete õigusmõistete sisustamise näitel
Juhendajad: professor Jaan Sootak ja professor Irene Kull
Kaitsmine: 18. veebruaril 2015, Tartus

Kadi Pärnits
Kollektiivlepingu roll ja regulatsioon nüüdisaegsetes töösuhetes
Juhendaja: professor Merle Erikson
Kaitsmine: 30. märtsil 2015, Tartus

Leonid Tolstov
Juhatuse liikme deliktiline vastutus äriühingu võlausaldajate ees
Juhendaja: dots. Janno Lahe
Kaitsmine: 30. aprillil 2015, Tartus

Janar Jäätma
Ohutõrjeõigus politsei- ja korrakaitseõiguses: kooskõla põhiseadusega
Juhendajad: professor Kalle Merusk ja dots. Ivo Pilving
Kaitsmine: 25. mail 2015, Tartus

Age Värv
Kulutuste kondiktsioon: teise isiku esemele tehtud kulutuste hüvitamine alusetu rikastumise õiguses
Juhendaja: dr. iur. dots. Martin Käerdi
Kaitsmine: 29. novembril 2013, Tartus

Elise Vasamäe
Autoriõiguste ja autoriõigusega kaasnevate õiguste jätkusuutlik kollektiivne teostamine
Juhendaja: professor Heiki Pisuke
Kaitsmine: 28. augustil 2014, Tartus

Berit Aaviksoo
Riigi otsustusruumi ahenemine: kodakondsus nüüdisaegses Euroopas
Juhendajad: professor Kalle Merusk ja professor Rait Maruste
Kaitsmine: 22. veebruaril 2013, Tartus

Kai Kullerkupp 
Vallasomandi üleandmine. Õigusdogmaatiline raamistik ja kujundusvõimalused
Juhendaja: professor Paul Varul
Kaitsmine: 5. aprillil 2013, Tartus

Iko Nõmm
Käibekohustuse rikkumisel põhinev deliktiõiguslik vastutus
Juhendaja: dr iur dots. Janno Lahe
Kaitsmine: 31. mail 2013, Tartus

Piia Kalamees
Hinna alandamine õiguskaitsevahendite süsteemis
Juhendajad: dr iur dots. Karin Sein ja dr iur dots. Kalev Saare
Kaitsmine: 31. mail 2013, Tartus

Irina Nossova
Russia's International Legal Claims in its Adjacent Seas: The Realm of Sea as Extension of Sovereignty
Juhendajad: professor Lauri Mälksoo
Kaitsmine: 28. augustil 2013, Tartus

Signe Viimsalu
Teiseste maksejõuetusmenetluste mõiste, tähendus ja funktsioneerimine
Juhendajad: professor Paul Varul ja professor Bob Wessels
Kaitsmine: 12. oktoobril 2011, Tartus

Ingrid Ulst
Tarbijakaitse ja teenusepakkujate õiguste tasakaalustamine elektrooniliste tarbijalaenude pakkumisel Eestis
Juhendajad: dr iur Karin Sein ja dr iur Lasse Lehis
Kaitsmine: 27. oktoobril 2011, Tartus

Priit Manavald
Maksejõuetusõigusliku regulatsiooni valikuvõimaluste majanduslik põhjendamine
Juhendajad: professor Paul Varul ja professor Toomas Haldma
Kaitsmine: 2. novembril 2011, Tartus

Anneli Soo
Abinõud ebaefektiivse kaitse vastu. Kohtulik järelevalve kaitsja tegevuse üle Eesti kriminaalmenetluses
Juhendaja: professor Jaan Ginter
Kaitsmine: 26. jaanuaril 2012, Tartus

Arnold Sinisalu
Mõjutustegevuse piirid rahvusvahelises õiguses 
Juhendaja: professor Lauri Mälksoo
Kaitsmine: 13. veebruaril 2012, Tallinnas

Kaspar Lind
Käibemaksupettused ja nende tõkestamine
Juhendaja: professor Kalle Merusk ja dots. iur. Lasse Lehis
Kaitsmine: 27. augustil 2012, Tartus

Mari Ann Simovart
Lepinguvabaduse piirid riigihankes: Euroopa Liidu hankeõiguse mõju Eesti eraõigusele
Juhendajad: professor Irene Kull ja PhD Carri Ginter
Kaitsmine: 15.09.2010, Tartus

Priidu Pärna
Korteriomanike ühisus: piiritlemine, õigusvõime, vastutus
Juhendaja: professor Paul Varul
Kaitsmine: 27.01.2011, Tartus

René Värk
Riikide enesekaitse ja kollektiivse julgeolekusüsteemi võimalikkusest terroristlike mitteriiklike rühmituste kontekstis
Juhendaja: professor Raul Narits
Kaitsmine: 25.02.2011, Tartus

Paavo Randma
Organisatsiooniline teovalitsemine - täideviija täideviija taga kontseptsioon teoorias ja selle rakendamine praktikas
Juhendaja: professor Jaan Sootak
Kaitsmine: 11.03.2011, Tartus

Urmas Volens
Usaldusvastutus kui iseseisev vastutussüsteem ja selle avaldumisvormid
Juhendaja: professor Paul Varul
Kaitsmine: 29.04.2011, Tartus

Margit Vutt
Aktsionäri derivatiivnõue kui õiguskaitsevahend ja ühingujuhtimise abinõu
Juhendaja: professor Paul Varul
Kaitsmine: 13.06.2011, Tartus

Hesi Siimets-Gross
Balti eraseadus (1864/65) ja Rooma õigus Baltikumis
Juhendaja: professor Marju Luts-Sootak
Kaitsmine: 29.06.2011, Tartus

Eneken Tikk
Laiapõhjalise küberjulgeoleku õiguslik raamistik
Juhendaja: professor Raul Narits
Kaitsmine: 03.08.2011, Tartus

Andres Vutt
Osa- ja aktsiakapitali reeglid võlausaldajate ning osanike ja aktsionäride kaitse abinõuna
Juhendaja: professor Irene Kull
Kaitsmine: 04.08.2011, Tartus

Kadri Siibak
Pangandussüsteemi usaldusväärsuse tagamine ja teabekohustuste määratlemine finantsteenuste lepingutes
Juhendaja: professor Paul Varul
Kaitsmine: 25.08.2011, Tartus

Silvia Kaugia
Õigusteadvuse olemus ja arengudeterminandid
Juhendajad: professor Raul Narits ja professor Jüri Saar
Kaitsmine: 25.08.2011

Anneli Alekand
Proportsionaalsuse printsiip põhiõiguste riive mõõdupuuna täitemenetluses
Juhendaja: professor Raul Narits
Kaitsmine: 25.09.2009, Tartus

Aleksei Kelli
Eesti intellektuaalse omandi süsteemi arengud teadmistepõhise majanduse tingimustes
Juhendaja: professor Heiki Pisuke
Kaitsmine: 21.12.2009, Tartus

Merike Ristikivi
Ladina terminid eesti õiguskeeles: esinemiskuju, tähendus ja mõjutused
Juhendajad: professor Marju Luts-Sootak ja professor Anne Lill
Kaitsmine: 15.01.2010, Tartus

Villu Kõve
Varaliste tehingute süsteem Eestis
Juhendaja: professor Irene Kull
Kaitsmine: 27.02.2009, Tartus

Katri Paas
Implications of Smallness of an Economy of Merger Control
(Majanduse väiksuse erisustest tulenevad mõjud koondumiste kontrollile)
Juhendajad: professor Paul Varul ja professor Olav Kolstad
Kaitsmine: 25.08.2009, Tartus

Ivo Pilving
Haldusakti siduvus. Uurimus kehtiva haldusakti õiguslikust tähendusest rõhuasetusega avalik-õiguslikel lubadel
Juhendaja: professor Kalle Merusk
Kaitsmine: 17.11.2006, Tartus

Karin Sein
Ettenähtavus ja rikutud kohustuse eesmärk kui lepingulise kahjuhüvitise piiramise alused
Juhendaja: professor Paul Varul
Kaitsmine: 21.03.2007, Tartus

Priit Pikamäe
Tahtluse struktuur. Tahtlus kui koosseisupäraste asjaolude teadmine
Juhendaja: professor Jaan Sootak
Kaitsmine: 31.03.2006, Tartus

Mario Rosentau
Õiguse olemus: sotsiaalse käitumise funktsionaalne programm
Juhendajad: professor Raul Narits, professor Eero Loone
Kaitsmine: 18.11.2004, Tartus

Meris Sillaots
Kokkuleppemenetlus kriminaalmenetluses
Juhendajad: külalisprofessor Eerik Kergandberg, dotsent Jaan Ginter
Kaitsmine: 18.11.2004, Tartus

Ants Nõmper
Avatud nõusolek - uut liiki teavitatud nõusolek populatsioonipõhiste geenivaramute jaoks
Juhendaja: professor Jaan Sootak
Kaitsmine: 21.06.2005, Tartus

Janno Lahe
Süü deliktiõiguses
Juhendaja: professor Paul Varul
Kaitsmine: 21.06.2005, Tartus

Julia Laffranque
Kohtuniku eriarvamus. Selle võimalikkus ja vajalikkus Eesti Vabariigi Riigikohtus ja Euroopa Kohtus
Juhendaja: professor Raul Narits
Kaitsmine: 3.10.2003, Tartus

Hannes Veinla
Ettevaatusprintsiip keskkonnaõiguses
Juhendaja: professor Kalle Merusk
Kaitsmine: 30.04.2004, Tartus

Kalev Saare
Eraõigusliku juriidilise isiku õigussubjektsuse piiritlemine
Juhendaja: professor Paul Varul
Kaitsmine: 2.07.2004, Tartus

Irene Kull
Hea usu põhimõte kaasaegses lepinguõiguses
Juhendaja: professor Paul Varul
Kaitsmine: 13.12. 2002, Tartus

Jüri Saar
Õigusvastane käitumine alaealisena ja kriminaalsed karjäärid (Eesti 1985–1999 longituuduurimuse andmetel)
Juhendaja: dotsent Jaan Ginter
Kaitsmine: 23.05. 2003, Tartus

Klaus Ulrich Groth
Ist die Reform Hauptverhandlung im deutschen Strafprozess durch Tat- oder Schuldinterlokut in Anlehnung an das anglo-amerikanische Recht geboten?
Kaitsmine: 14.09.2001, Tartus

Margus Kingisepp
Kahjuhüvitis postmodernses deliktiõiguses
Juhendaja Paul Varul
Kaitsmine: 5.07.2002, Tartu

Vallo Olle
Kohaliku omavalitsuse teostamine vahetu demokraatia vormis: kohalik rahvaalgatus ja rahvahääletus
Juhendaja Kalle Merusk
Kaitsmine: 05.07.2002, Tartus

Marju Luts
Juhuslik ja isamaaline: F.G.v. Bunge provintsiaalõigusteadus
Kaitsmine: 1.12.2000, Tartus

Gaabriel Tavits
Tööõiguse rakendusala määratlemine töötaja, tööandja ja töölepingu mõistete abil
Juhendaja: professor Inge-Maret Orgo
Kaitsmine: 8.06.2001, Tartus

Merle Muda
Töötajate õiguste kaitse tööandja tegevuse ümberkorraldamisel
Juhendaja: professor Inge-Maret Orgo
Kaitsmine: 29.06.2001, Tartus

Lasse Lehis 
Eesti tulumaksureform
Juhendaja: Kalle Merusk
Kaitsmine: 29.06.2001, Tartus

Toomas Sillaste (J.S.D)
Vähemuste kaitse Balti riikides
Kaitsmine: 9.06.1995, Notre Dame ülikool, Ameerika Ühendriigid

Peep Pruks
Kriminaalprotsess: teaduslik „valededektor“ (Emotsionaalse pinge instrumentaaldiagnostika ja selle kasutamisvõimalused kriminaalprotsessis)
Strafprozess: Wissenschaftliche “Lügendetektion” (Instrumentaldiagnostik der emotionalen Spannung und ihre Anwendungsmöglichkeiten in Strafprozess)
Juhendaja: Rait Maruste
Kaitsmine: 1.10.1992, Tartus

Herbert Lindmäe
Kohtuekspertiisi juhtimine ja selle efektiivsus kriminaalkohtumenetluses
Kaitsmine: 1992, Tartus

Ando Leps
Kuritegevus Eestis (kuritegevuse võrdleva käsitluse teoreetilisi ja praktilisi probleeme)
Kaitsmine: 1992, Tartus

Publik

Tule kuula doktorantide põnevaid välkloenguid ja vali oma lemmik!

EAÕS: Ettekandekoosolek haldustrahvimenetlusest 12.09.2023 Tallinnas

EAÕS ettekandekoosolek „Haldustrahvide ja seonduva menetluskorra kehtestamisest Eesti õiguskorras ECN+ direktiivi plaanitava ülevõtmise näitel“

Teabetunni kaanefoto

Doktorandilt doktorandile: miks ja kuidas võtta oma teadustöö kokku kolme minutiga?