Autor:
Andero Kalju

Ühiskonnateaduste instituut

Lossi 36
51003 Tartu linn,
Tartu linn, Tartumaa
EST
+372 737 5188
yhiskonnateadused@ut.ee
Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituut
Ragne Kõuts-Klemm
instituudi juhataja, ajakirjandussotsioloogia kaasprofessor
PhD (meedia ja kommunikatsioon)
+372 5346 0357 (3197)
Lossi 36–211

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Uurimissuunad:
 • meediakasutus
 • meediasüsteemid
 • ajakirjandus

 

Tartu Ülikool ühiskonnateaduste instituut
Karin Saarepuu
administratiivjuht, tugiosakonna juhataja
+372 552 2125
Lossi 36–211
üti
Andra Siibak
asejuhataja teadus- ja arendustöö alal, meediauuringute professor, meedia ja kommunikatsiooni doktoriõppekava programmijuht
PhD (meedia ja kommunikatsioon)
Lossi 36–208

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Uurimissuunad:
 • meedia ja kommunikatsiooniteadused

 

Tartu Ülikool ühiskonnateaduste instituut
Veronika Kalmus
sotsioloogia professor, sotsioloogia doktoriõppekava programmijuht
PhD (sotsioloogia)
+372 737 6591
+372 5662 3583 (3189)
Lossi 36-219

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Uurimissuunad:
 • meediastumine, andmestumine, platvormistumine ja AI
 • sotsiaalsed muutused 
 • sotsiaalsed ja meediapõlvkonnad
 • sotsialiseerumine, haridus ja kasvatus 
 • digi- ja meediapädevus 
 • väärtushinnangud ja vaimsed struktuurid
Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituut
Halliki Harro-Loit
ajakirjanduse professor
Dr. rer. pol. (poliitikateadused)
+372 737 5189
+372 506 6826 (5189)
Lossi 36-222

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Uurimissuunad:
 • online ajakirjandus
 • meedia ja kommunikatsiooni ajalugu
 • kommunikatsiooni õigus, eetika ja poliitika
 • meedia diskursuse analüüs 
 • meediaõigus ja kommunikatsioonieetika
 • meediaharidus ja õppekava
Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituut
Triin Vihalemm
kommunikatsiooniuuringute professor, magistriõppekava Muutuste juhtimine ühiskonnas programmijuht
PhD (massikommunikatsioon)
+372 504 5720 (3194)
Lossi 36–202

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Uurimissuunad:
 • sotsiaalne identiteet, etnilised suhted, keelesotsioloogia 
 • transitsioonikultuur
 • riski-, tarbimis- ja tervisekommunikatsioon
 • meediakasutuse praktikad
 • kommunikatsioonipraktikad organisatsioonis
 • kommunikatsioonikampaaniad
ÜTI
Jean Pierre Lambert Wilken
külalisprofessor
PhD (sotsiaalteadused)

Teadusprofiil

Uurimissuunad:
 • suhtepõhine sotsiaaltöö
 • kogukondade arendamine
 • sotsiaalne kaasatus
 • kogemuslik teadmine
Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituut
Judit Strömpl
sotsiaaltöö uuringute kaasprofessor
PhD (sotsiaalteadused)
+372 737 5928
+372 5801 6361 (5928)
Lossi 36–410

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Uurimissuunad:
 • lapse õigused ja heaolu
 • traumateadlik asendushooldus
 • tundlikud teemad
 • riskitingimustes lapsed ja noored
 • hälbiva käitumise sotsioloogia
 • kvalitatiivsed uurimismeetodid
Mai Beilmann
empiirilise sotsioloogia kaasprofessor
PhD (sotsioloogia)
Lossi 36–412
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Uurimissuunad:
 • laste- ja noorteuuringud 
 • lapse- ja teismeea heaolu ja haavatavus  
 • noorte kodanikuosalus  
 • noorsootöö ja NEET-noored 
 • sotsiaalne kapital ja üldistatud usaldus  

 

Dekaanikandidaat Margit Keller
Margit Keller
sotsiaalse kommunikatsiooni kaasprofessor
PhD (meedia ja kommunikatsioon)
+372 506 2801 (5901)
Lossi 36–202

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Uurimissuunad:
 • igapäevaelu sotsiaalsed praktikad ja nende muutumine 
 • sotsio-tehniliste süsteemide siire
 • kestlik areng ja tarbimisühiskond
Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituut
Dagmar Kutsar
sotsiaalpoliitika kaasprofessor
PhD (psühholoogia)
+372 737 5951
Lossi 36–410

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Uurimissuunad:
 • sotsiaalne heaolu (vaesus, sotsiaalne tõrjutus, sotsiaalne stress)
 • perekonna- ja lapsepõlveuuringud
Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituut
Sten Hansson
kommunikatsiooniuuringute kaasprofessor
PhD
Lossi 36–223

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Uurimissuunad:
 • valitsuskommunikatsioon
 • riski- ja kriisikommunikatsioon
 • avaliku kommunikatsiooni kriitiline analüüs
   
Tartu Ülikool ühiskonnateaduste instituut
Maria Murumaa-Mengel
meediauuringute kaasprofessor
PhD (meedia ja kommunikatsioon)
Lossi 36–414

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Uurimissuunad:
 • digimeediapädevused
 • veebiriskid ja -võimalused
 • häbistamine veebis
 • sisuloojatega seonduv veebikultuur
 • lapsed ja noored
 • loovuurimismeetodid
Tartu Ülikool ühiskonnateaduste instituut
Mare Ainsaar
sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika kaasprofessor
PhD (sotsiaalteadused)
+372 737 5936
+372 517 8132
Lossi 36–411

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Uurimissuunad:
 • heaolu-uuringud
 • võrdlev perepoliitika, võrdlev sotsiaalpoliitika
 • sündimuskäitumine, rändekäitumine, rahvastiku prognoosid
 • sotsioloogiliste uuringute metodoloogia
Tartu Ülikool ühiskonnateaduste instituut
Marju Himma
ajakirjandusuuringute kaasprofessor, MAÕK "Ajakirjandus ja kommunikatsioon" programmijuht
PhD (meedia ja kommunikatsioon)
+372 5341 0997 (6119)
Lossi 36–107

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Uurimissuunad:
 • ajakirjanduse tööpraktikad ja oskused
 • ajakirjanduse digitaliseerumine
 • noorte meediatarbimine
 • teaduskommunikatsioon
 • infohäirete seos ajakirjanduse ja teaduskommunikatsiooniga
Toomas Saarsen
infoprotsesside analüüsi lektor 0,9 k, MAÕK "Ühiskonna ja infoprotsesside analüüs" programmijuht
PhD (informaatika)
Lossi 36–220

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Uurimissuunad:
 • protsesside modelleerimine ja juhtimine
   
Tartu Ülikool ühiskonnateaduste instituut
Krista Lepik
infoteaduse lektor
PhD (meedia ja kommunikatsioon)
+372 737 5955
+372 5883 7388 (7388)
Lossi 36–209

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Uurimissuunad:
 • raamatukogude ja muuseumide kommunikatsioon ning kogukondade arendamine
 • teadmustöötajate töö kiireneva ajaga ühiskonnas
 • infopädevuse arengud, sh infoteaduslik vaade tekstirobotite kasutamisele kirjalikes üliõpilastöödes
Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituut
Dagmar Narusson
kogukonnatöö lektor 0,5 k, sotsiaalse innovatsiooni teadur 0,5 k
PhD (sotsioloogia)

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Uurimissuunad:
 • kogukondade arendamine ja suhete dünaamikad kogukondades
 • avatud dialoog vaimse tervise valdkonnas
 • personaalne taastumine vaimse tervise valdkonnas
 • kogemusteadmine kõrghariduses
 • ökokogukonnad
 • kestlikkus
Karen-Pauliin Konks
sotsiaalse heaolu nooremlektor 0,5 k
MA (sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika)
Lossi 36–226
Tartu Ülikool ühiskonnateaduste instituut
Merle Linno
sotsiaalse heaolu nooremlektor, kogukondade arendamise ja sotsiaalse heaolu programmijuht
mag (sotsiaaltöö)
Lossi 36–226

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Uurimissuunad:
 • lastekaitse, laste väärkohtlemine
Merilyn Säde
praktilise kommunikatsiooni nooremlektor 0,5 k
MA (ajakirjandus)
üti
Marii Kangur
praktilise ajakirjanduse nooremlektor 0,5 k
MA (ajakirjandus)
Kertu-Kätlin Käis
praktilise kommunikatsiooni õpetaja 0,5 k
MA (kommunikatsioonijuhtimine)
Lossi 36–225
ÜTI
Signe Opermann
meediasotsioloogia teadur
PhD (meedia ja kommunikatsioon)
+372 737 6592
+372 5647 7951
Lossi 36–220
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Uurimissuunad:
 • meediakasutus ja -repertuaarid
 • meediastumine ja platvormistumine
 • sotsiaalsed ja meediapõlvkonnad
 • digipädevus
 • tulevikuharidus
Tartu Ülikool ühiskonnateaduste instituut
Oliver Nahkur
sotsiaalse heaolu uuringute teadur
PhD (sotsioloogia)
Lossi 36–412
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Uurimissuunad:
 • sotsiaalsete indikaatorite uuringud, sh riikidevaheliste võrdlusuuringute perspektiivis
 • elukvaliteedi, õnnelikkuse ja heaolu uuringud, sh vaimne tervis
 • lapse heaolu ja haavatavuse uuringud
 • vägivald ja konfliktid ühiskonnas
 • kaasav kriisihaldus, sh mitteformaalne vabatahtlikkus
 • tervishoiu uuringud
Tartu Ülikool ühiskonnateaduste instituut
Avo Trumm
infojuhtimise ja -analüüsi teadur
PhD (sotsioloogia)
+372 737 5929
Lossi 36–226

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Uurimissuunad:
 • sotsiaalsete muutuste mõju leibkondade majanduslikule ja sotsiaalsele toimetulekule siirdeühiskonnas: vaesus, sotsiaalne tõrjutus ja ühiskonna sidusus
 • sotsiaalpoliitiline analüüs, sotsiaalpoliitika hindamine
 • Eesti sotsiaalkaitse süsteemi areng, sotsiaalhoolekande efektiivsus
Ebe Pilt
kommunikatsiooniuuringute nooremteadur
MA (kommunikatsioon)
Lossi 36

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Uurimissuunad:
 • teadusinfo praktilised kommunikatsiooniprotsessid meediastunud keskkonnas
 • uued teaduskommunikatsiooni formaadid (sh dialoogilise ja arutleva teaduskommunikatsiooni mudelid)
Maia Klaassen
meediapädevuse nooremteadur, "Desinformatsioon ja ühiskondlik toimepidevus" programmijuht
MA (ajakirjandus ja kommunikatsioon)
+372 554 5559
Lossi 36–414

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Uurimissuunad:
 • meediapädevus
 • infohäired: desinformatsioon ja infovastupidavus
Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituut
Kadi Kass
kogukonnatöö nooremteadur
MA (kogukondade arendamine ja sotsiaalne heaolu)
Lossi 36–226

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Uurimissuunad:
 • vaimse tervise raskustega inimesed
 • kogukondade arendamine 
 • sotsiaalne heaolu 
Ida Joao-Hussar
kogukondade arendamise nooremteadur
MA (kogukondade arendamine ja sotsiaalne heaolu)
Lossi 36-412

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Uurimissuunad:
 • sotsiaalne ja kogukondlik heaolu
 • riski- ja kriisisotsioloogia, kriisihaldus
Tartu Ülikool ühiskonnateaduste instituut
Sten Torpan
kriisisotsioloogia nooremteadur 0,7 k
MA (sotsioloogia)
Lossi 36–223

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Uurimissuunad:
 • riski- ja kriisikommunikatsioon
 • ühiskondlikud müüdid
 • väärinfo
 • infokorratus
 • tsiviilkaitse
 • riigikaitseuuringud 
Ingeliis Siimsen
riskisotsioloogia nooremteadur
MA (ühiskonna ja infoprotsesside analüüs)
Valeri Nuust
Valeri Nuust
loovmeetodite õpetaja (tööleping peatatud) 0,3 k, loovmeetodite nooremteadur 0,5 k, MA "Juhtimis- ja digikommunikatsioon" programmijuht
MA (ajakirjandus)
Lossi 36-211

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Uurimissuunad:
 • loova kirjutamise avaldumine eesti ajakirjanduses
üti
Kaarel Lott
digimeedia uuringute nooremteadur
MSc (Media and Communication Studies)
Lossi 36-414
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Uurimissuunad:
 • digikultuur
 • veebipõhine häbistamine
 • võrgustunud misogüünia
 • sotsiaalsed normid internetis
 • digimeediapädevused
Regina Lapp
projekti finantsjuht
MA (organisatsiooni infotöö)
Alar Suija
stuudio juhataja
+372 737 5188
+372 507 1737 (3199)
Lossi 36–107
Tartu Ülikool ühiskonnateaduste instituut
Liina-Mai Tooding
vanemkonsultant 0,5 k
knd (filosoofia)
+372 737 5932
+372 527 4712
Lossi 36–413
Tartu Ülikool
Virge Näkk
õppekorralduse peaspetsialist 0,7 k
+372 737 5935
Lossi 36–213
Tartu Ülikool ühiskonnateaduste instituut
Nele Nemvalts
õppekorralduse peaspetsialist
+372 737 5355
Lossi 36–217
Tartu Ülikool ühiskonnateaduste instituut
Maio Vaniko
raamatukoguhoidja
+372 737 5940
+372 516 0059
Lossi 36-316
Häli Tarum
sotsiaalpoliitika konsultant 0,75 k
MA (sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika)
Lossi 36–226
Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituut
Inger Klesment
projekti kommunikatsiooni ja meediapädevuse spetsialist
MA (ajakirjandus ja kommunikatsioon)
Lossi 36–414
üti
Riina Gendrikson
töökorralduse ja teaduskoostöö spetsialist
MA (inglise keel ja kirjandus)
Lossi 36–227
Gea Kiisk
õppekorralduse spetsialist 0,8 k
+372 737 6593
Lossi 36–212
Auli Kivistik
projekti ja eelarve spetsialist
+372 737 6157
Lossi 36–212
Tartu Ülikool ühiskonnateaduste instituut
Darja Maskin
kommunikatsioonispetsialist
MA (ajakirjandus ja kommunikatsioon)
+372 737 6594
Lossi 36–227
üti
Ave Kovaljov
sotsioloogia lektor (tööleping peatatud)
PhD (sotsioloogia)

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Uurimissuunad:
 • ebavõrdsus tööturul (sooline, hariduslik jne)
 • ebavõrdsus tervises ja ligipääsus tervishoiule
 • ebavõrdsuse kandumine ühest põlvkonnast teise
   
Tartu Ülikool
Ene Selart
ajakirjanduse ajaloo nooremlektor (tööleping peatatud) 0,5 k
mag (konverentsitõlge)

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Uurimissuunad:
 • Eesti ajakirjanduse ja kommunikatsiooni ajalugu
 • Eesti ja Jaapani suhted
 • Jaapani kaasaegne ühiskond
 • Jaapani ajalugu