Praktika

Õigusteaduskonna üliõpilastel on võimalik läbida erialane praktika nii bakalaureuse- kui ka magistriõppes.

Bakalaureuseõppe üliõpilastel on võimalik sooritada valikainena õppepraktika. Magistriõppe üliõpilastel on menetluspraktika kohustuslikuks õppeaineks.

Õigusalast praktikat pakkuvatel asutustel palume ühendust võtta õigusteaduskonna praktikakoordinaatoritega.

Soovid saada praktikapakkumisi?

Õigusteaduskonnal on erialaste enesetäiendusvõimaluste list ehk pakkumiste list, millega liitumine on vabatahtlik ning kust saab soovi korral mistahes hetkel lahkuda. Listiga liitunud tudengitele edastame erialaseid töö- ja praktikapakkumisi, erialaseid enesetäiendusvõimalusi (nt konverentsid-seminarid-väljasõidud jm) ning infot ülikooli ürituste kohta (nt tudengipäevad jm).

Listiga saab liituda või sealt lahkuda aadressil: https://lists.ut.ee/wws/info/svoi.pakkumised

Listi info saatmiseks kirjuta kadi.riive@ut.ee

Kontaktid Tartus

Merike Vellend
Üldosakond
Üldosakonna Tartu osakond
õppekorralduse spetsialist
Näituse 20–318
eraõigus
+372 737 6066
Praktikakoordinaator Tartus
Merike Vellend
Üldosakond
Üldosakonna Tartu osakond
õppekorralduse spetsialist
Näituse 20–318
eraõigus
+372 737 6066
Irene Kull
Õigusteaduskond
Eraõiguse osakond
osakonna juhataja

Eraõiguse osakond
Tartu osakond
tsiviilõiguse professor
Näituse 20–318
+372 737 6050
+372 502 2342
Praktika üldjuhendaja Tartus
Irene Kull
Õigusteaduskond
Eraõiguse osakond
osakonna juhataja

Eraõiguse osakond
Tartu osakond
tsiviilõiguse professor
Näituse 20–318
+372 737 6050
+372 502 2342

Kontaktid Tallinnas

Piret Murel
Üldosakond
Üldosakonna Tallinna osakond
õppekorralduse spetsialist
Kaarli pst 3-202, Tallinn
magistri sessioonõpe
+372 627 1880
Praktikakoordinaator Tallinnas
Piret Murel
Üldosakond
Üldosakonna Tallinna osakond
õppekorralduse spetsialist
Kaarli pst 3-202, Tallinn
magistri sessioonõpe
+372 627 1880
Merike Ristikivi
Üldosakond
Üldosakonna Tartu osakond
doktoriõppe programmijuht
Näituse 20-405

Avaliku õiguse osakond
Tartu osakond
õiguse ajaloo (ladina keel ja rooma õigus) kaasprofessor
Näituse 20–405

Avaliku õiguse osakond
Tallinna osakond
õiguse ajaloo (ladina keel ja rooma õigus) kaasprofessor
Praktika üldjuhendaja Tallinnas
Merike Ristikivi
Üldosakond
Üldosakonna Tartu osakond
doktoriõppe programmijuht
Näituse 20-405

Avaliku õiguse osakond
Tartu osakond
õiguse ajaloo (ladina keel ja rooma õigus) kaasprofessor
Näituse 20–405

Avaliku õiguse osakond
Tallinna osakond
õiguse ajaloo (ladina keel ja rooma õigus) kaasprofessor

Õppepraktika

Õppepraktika on bakalaureuseõppe valikaine mahuga 6 EAP-d. Õppepraktika ainele tuleb registreeruda ÕIS-s, valides aine läbimise ajaks selle semestri, mil toimub õppepraktika hindamine (kui üliõpilane läbib õppepraktika suvel, tuleb valida aine läbimise ajaks sügissemester).

Suunamis- või kinnituskiri

Enne õppepraktikale minekut tuleb üliõpilasel pöörduda suunamiskirja vormistamiseks praktika koordinaatori poole. Kui üliõpilane soovib sooritada praktika oma töökohas, vormistatakse talle suunamiskirja asemel kinnituskiri. 

Õppepraktika aruanne

Õppepraktika aruande sisulised ja vormilised nõuded on paika pandud õppepraktika juhendis. Õppepraktika aruanne tuleb esitada juhendis ettenähtud viisil ja tähtajaks Tartu praktika koordinaatorile ja Tallinnas Moodle keskkonnas.

Õppepraktika on Tartu Ülikooli õigusteaduskonna bakalaureuseõppe üliõpilaste valikaine. Valikaine läbimine ei ole õppekava täitmiseks kohustuslik, kuid kui üliõpilane otsustab valikainele registreeruda, on ülikoolil kohustus tagada üliõpilasele võimalus selles õppeaines osaleda. Kuna õppepraktika sisuks on praktiline õpe, saab ülikool seda valikainet pakkuda üksnes koostöös teiste õigusalaste institutsioonidega. Õigusteaduskond tänab oma partnereid, kes peavad oluliseks aidata kaasa kõrgetasemelise õigusõppe läbiviimisele ja Eesti tulevaste juristide väljaõpetamisele.

Praktikakoha ülesanded õppepraktika läbiviimisel

Õppepraktikale saabuv üliõpilane esitab praktikakohale suunamiskirja (üliõpilane, kes sooritab praktika oma töökohas, esitab praktika perioodi kohta kinnituskirja). Praktikale saabuvale üliõpilasele on vaja määrata praktikajuhendaja. Praktikajuhendajal peaks olema õigusteaduses vähemalt magistrikraad või sellele vastav haridustase.

Praktikajuhendaja ülesandeks on luua üliõpilasele õppepraktika eesmärkide täitmiseks vajalikud tingimused (vt praktika eesmärke ja sisu õppepraktika juhendist). Kuna üliõpilase ülesandeks on tutvuda eelkõige juristi tööga ning osaleda lihtsamate juriidiliste probleemide lahendamisel, peab praktika hõlmama juriidilist tegevust. Samas tuleks ülesannete andmisel arvesse võtta, et õppepraktikat sooritavad bakalaureuseõppe üliõpilased.

Õppepraktika minimaalseks kestuseks on neli nädalat.

Pärast praktika läbimist palume praktikajuhendajal täita õppepraktika suunamis- või kinnituskirjas ettenähtud andmed ja koostada praktika kohta praktikajuhendaja arvamus (maht 1 lk).

Praktikajuhendaja arvamus kajastab:

1) üliõpilase teoreetiliste  teadmiste rakendamise oskust;
2) hinnangut üliõpilase töössesuhtumisele ja töödistsipliinile;
3) üliõpilase suhtlemisoskust ja läbisaamist kolleegidega;
4) koondhinnangut selle kohta, kas üliõpilane saavutas praktikale seatud eesmärgid.

Üliõpilane esitab nii praktikajuhendaja arvamuse kui ka suunamis- või kinnituskirja digiallkirjastatuna juhendaja poolt Moodle keskkonda.

Palume praktika korraldust puudutavate küsimuste korral pöörduda teaduskonna praktikandi koordinaatori poole.  Sisuliste küsimuste ja probleemide korral nõustab praktikajuhendajat õigusteaduskonna õppejõudude seast määratud praktika üldjuhendaja.

Menetluspraktika

Menetluspraktika on magistriõppe kohustuslik aine mahuga 9 EAP-d. Menetluspraktika ainele tuleb registreeruda ÕIS-s. Menetluspraktika eesmärgid, sisu, hindamine ja korralduslikud küsimused on paika pandud menetluspraktika juhendis. Praktikakohaks olevas asutuses määratakse üliõpilasele praktikajuhendaja, kes peab vastama juhendis nimetatud nõuetele.

Suunamis- või kinnituskiri

Enne menetluspraktikale minekut tuleb üliõpilasel pöörduda suunamiskirja vormistamiseks praktika koordinaatori poole. Kui üliõpilane soovib sooritada praktika oma töökohas, vormistatakse talle suunamiskirja asemel kinnituskiri. 

Menetluspraktika aruanne

Menetluspraktika aruande sisulised ja vormilised nõuded on paika pandud menetluspraktika juhendis. Menetluspraktika aruanne tuleb esitada juhendis ettenähtud viisil ja tähtajaks nii Tartus kui ka Tallinnas Moodle keskkonnas.

Menetluspraktika on Tartu Ülikooli õigusteaduskonna magistriõppe üliõpilaste kohustuslik aine. Kuna menetluspraktika sisuks on praktiline väljaõpe, saab ülikool seda valikainet pakkuda üksnes koostöös teiste õigusalaste institutsioonidega. Õigusteaduskond tänab oma partnereid, kes peavad oluliseks aidata kaasa kõrgetasemelise õigusõppe läbiviimisele ja Eesti tulevaste juristide väljaõpetamisele.

Praktikakoha ülesanded menetluspraktika läbiviimisel

Menetluspraktikale saabuv üliõpilane esitab praktikakohale suunamiskirja (üliõpilane, kes sooritab praktika oma töökohas, esitab praktika perioodi kohta kinnituskirja). Praktikale saabuvale üliõpilasele on vaja määrata praktikajuhendaja. Praktikajuhendajal peaks olema õigusteaduses vähemalt magistrikraad või sellele vastav haridustase. Praktikajuhendaja ülesandeks on luua üliõpilasele menetluspraktika eesmärkide täitmiseks vajalikud tingimused (vt praktika eesmärke ja sisu menetluspraktika juhendist). Praktika hõlmab üksnes juriidilist tegevust.

Menetluspraktika minimaalseks kestuseks on kuus nädalat.

Pärast praktika läbimist palume praktikajuhendajal täita menetluspraktika suunamis- või kinnituskirjas ettenähtud andmed ja koostada praktika kohta praktikajuhendaja arvamus (maht 1 lk).

Praktikajuhendaja arvamus kajastab:

1) üliõpilase teoreetiliste  teadmiste rakendamise oskust;
2) hinnangut üliõpilase töössesuhtumisele ja töödistsipliinile;
3) üliõpilase suhtlemisoskust ja läbisaamist kolleegidega;
4) koondhinnangut selle kohta, kas üliõpilane saavutas praktikale seatud eesmärgid.

Üliõpilane esitab nii praktikajuhendaja arvamuse kui ka suunamis- või kinnituskirja digiallkirjastatuna juhendaja poolt Moodle keskkonda. Täpsema info leiate menetluspraktika juhendist.

Palume praktika korraldust puudutavate küsimuste korral pöörduda teaduskonna praktika koordinaatori poole. Sisuliste küsimuste ja probleemide korral nõustab praktikajuhendajat õigusteaduskonna õppejõudude seast määratud praktika üldjuhendaja.

Tartu Ülikooli õigusteaduskonna loengusari "Tehnoloogia ja õigus"

Loengusari "Tehnoloogia ja õigus"

Õigusteaduskond

VÕTA

Tartu Teabekeskuse rühmatöö ruumid

Värske õiguskirjanduse esitlus vilistlaspäeval „Tagasi ülikooli"