Teadusprojektid õigusteaduskonnas

Fair MusE: Promoting Fairness of the Music Ecosystem in a Platform-Dominated and Post-Pandemic Europe

Projekti kestus: 2023-2026

Rahastaja: Horizon Europe. European Commission.

The overarching goal of Fair MusE is to promote fairness for music creators and stakeholders from an interdisciplinary perspective, thus leading to a more transparent, competitive and sustainable music ecosystem in Europe.

Fair MusE focuses specifically on the domination of online platforms and their algorithms and will investigate: (i) the legal responses that have been proposed in the EU; (ii) the changes these platforms have brought to the music industry and music professionals; and (iii) the impact of such algorithms on music consumption.

Fair MusE will provide an interdisciplinary analysis of fairness in the music industry involving music creators and stakeholders in the research; promote and enhance transparency concerning music industry practices and standardisation in data collection in the European music ecosystem; and assess the risks created by the reinforced dominance of the largest online platforms prompted by COVID 19 as well as making policymakers, stakeholders and the general public aware of such risks.

To do so, Fair MusE will provide an innovative, strong and future-proof set of co-created responses and solutions: the 'Music Copyright Infrastructure', a data-sharing model agreement enhancing transparency; a 'Music Data Dashboard' of statistical indicators on the economic and societal value of the European music sector; the 'Fairness Score', a tool to assess music services and social media in terms of fairness’ multiple facets; and a ‘White Paper’ embodying policy recommendations to enhance competitiveness, sustainability, transparency and fairness of the EU music ecosystem.

Our consortium is a carefully designed interdisciplinary group of academic and industry partners with strong expertise in the fields of law, economics, political science and computer science, supported by an Advisory Board composed of a highly qualified and broadly representative group of industry experts.

Continue reading

How is Fair MusE project related to the Faculty of Law of the University of Tartu?

This project includes Estonia as one of the countries to be covered in its analysis. The project aims to identify how the Copyright Directive is implemented at national level and how national rules materialise the rights of music creators.

Being a research focused on digitalization, the project and its members at the University of Tartu are connected to the School's IT law programme.
Prof Marta Cantero Gamito, PI of the project, and Prof Kelli, Professor in IP Law, will investigate how regulation contributes to the fair remuneration of music creators.

The consortium is composed of several universities and industry partners, facilitating cooperation among higher education institutions and establiushing connections outside academia. This project will produce policy-oriented research.

Marta Cantero Gamito
Üldosakond
Üldosakonna Tartu osakond
külalisprofessor 0,7 k
Näituse 20–303
Marta Cantero Gamito
Üldosakond
Üldosakonna Tartu osakond
külalisprofessor 0,7 k
Näituse 20–303

iProcureNet: Innovatsioon siseturvalisuse arendamise Euroopa hankijate koostöövõrgustiku loomise teel

Projekti kestus: 2019-2024

Rahastaja: Horisont 2020. Euroopa Komisjon

iProcureNet projekti eesmärk on rajada siseturvalisusega seonduvate riigihangete teostamisele keskenduvate EL organisatsioonide võrgustik. Võrgustik toimib koostöös riigihankevaldkonna ekspertide kogukonnaga, võimaldades hankijatevahelist koostööd ja dialoogi. Omakorda võimaldab see i) riigihangete suundumuste kooskõlastatud jagamist ja analüüsi, ii) tehnilistes, õiguslikes ja finantsilistes aspektides ühtsete standardiseeritud protokollide väljatöötamist ning iii) ühishangete aluste väljatöötamist siseturvalisuse valdkonnas nii innovatiivsete ja uute soetuste kui uurimisteenuste ja valmistoodete hankimiseks. iProcureNet töötab välja nn iProcureNet tööriistakasti, mis sisaldab üldist metodoloogiat, juhendeid ja teavet riigihangete praeguse praktika kohta Euroopas ning kujundab selged alused toimivate piiriüleste hankijarühmade loomiseks. iProcureNet'i lõppeesmärk on luua tulevase koostöö alustalad, mis seisnevad ühiste hanketegevuste tulevaste investeeringute plaanis, ning kujundada innovatsiooni soosiva hankimise detailsed strateegiad.

Mari Ann Simovart
Avaliku õiguse osakond
Tallinna osakond
tsiviilõiguse kaasprofessor

Õigusteaduskond
Avaliku õiguse osakond
osakonna juhataja kohusetäitja
+372 627 1883
Mari Ann Simovart
Avaliku õiguse osakond
Tallinna osakond
tsiviilõiguse kaasprofessor

Õigusteaduskond
Avaliku õiguse osakond
osakonna juhataja kohusetäitja
+372 627 1883

Riigihaldus vs riigihange: "teha ise või sisse osta" otsuse õiguslikud küljed

Projekti kestus: 2022 - 2025

Rahastaja: SA Eesti Teadusagentuur

Praeguses pandeemiast tingitud kriisi olukorras on taaskord aktuaalne küsimus avaliku sektori valiku vabadusest "teha ise või osta sisse" kaupu, teenuseid, või ehitustöid. Ühest küljest võimaldab sõltumatu halduse põhimõte avalikul sektoril valida, kas rahuldada materiaalseid vajadusi oma vahenditega, haldusesiseses koostöös või minnes võistlevas riigihankemenetluses turule. Teisest küljest piirab seda valikuvabadust fundamentaalsel tasandil ELTL konkurentsi põhimõte. Hoolimata kasvavast kohtupraktikast ja õiguslikust regulatsioonist tundub nende vastandlike eesmärkide ühildamine olevat üha keerukam ja ebakindlus asjakohaste õiguslike kaalutluste osas aina suurem. See omakorda võib kahjustada avaliku halduse tõhusust ja säästlikkust. Käesolave projekti eesmärk on nimetatud raskused ületada, luues õigusselgust "teha ise või sisse osta" valiku vabaduse osas ning andes sellekohaseid suuniseid nii avaliku sektori hankijatele, poliitika kujundajatele kui seadusandjaile.

Mari Ann Simovart
Avaliku õiguse osakond
Tallinna osakond
tsiviilõiguse kaasprofessor

Õigusteaduskond
Avaliku õiguse osakond
osakonna juhataja kohusetäitja
+372 627 1883
Mari Ann Simovart
Avaliku õiguse osakond
Tallinna osakond
tsiviilõiguse kaasprofessor

Õigusteaduskond
Avaliku õiguse osakond
osakonna juhataja kohusetäitja
+372 627 1883

Lõppenud projektid

UproEU – Noorte talentide kaasamine Euroopa Liidu õiguse igakülgse mõistmise edendamiseks (2019-2022)

Loe projekti kohta lähemalt siit.

Rahastaja: Euroopa Komisjon

Vastutav täitja: Carri Ginter

 

I.N.T.I.T – Integreeritud traumateadlik teraapia lastest vägivallaohvritele (2020-2022)

Loe projekti kohta lähemalt siit.

Rahastaja: Euroopa Liidu õiguste, võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse programm. Euroopa Komisjon

Vastutav täitja: Anna Markina

Tarbijate õiguste kaitse digitaalses ühisturus – lepinguõiguslikud aspektid (2018-2021)

Loe projekti kohta lähemalt siit.

Rahastaja: PUT rühmagrant. ETAG

Vastutav täitja: Karin Sein

 

SeRV – Kuriteoohvrite õigused ja neile mõeldud teenused (2019-2021)

Loe projekti kohta lähemalt siit.

Rahastaja: Euroopa Liidu Justiitsprogramm

Vastutav täitja: Anna Markina

Suveräänsus ja õigus reguleerida (2017-2020)

Loe projekti kohta lähemalt siit.

Rahastaja: Horisont 2020. Euroopa Komisjon

Vastutav täitja: Hent-Raul Kalmo

 

FLOW – ebaseaduslikud raha- ja inimkaubanduse ohvrite vood: keeruliste probleemide avastamine (2018-2020)

Rahastaja: Internal Security Fund – Police. Euroopa Komisjon

Vastutav täitja: Anna Markina

PROMISE – Edendades noorte ühiskondlikku kaasatust: "konfliktsete" noorte võimalused ja väljakutsed Euroopas (2016-2019)

PROMISE on 10 Euroopa riigi koostööprojekt,  kus uuriti noorte kogemusi, väärtusi ja hoiakuid, et jõuda noorte sotsiaalse kaasamise võimaluste ja takistuste tuumani. Tutvu uuringu tulemustega ja poliitikasoovitustega siin ja loe uuringu tulemusi tutvustavat artiklit Novaatoris.

Rahastaja: Horisont 2020. Euroopa Komisjon

Vastutav täitja: Anna Markina

 

Läänemere avamere integreeritud tuuleenergia võrgustiku arendamine (2016-2019)

Projekti peamiseks eesmärgiks oli Balti avamere tuuleparkidega integreeritud elektrivõrgu kontseptsiooni väljatöötamine, mis suurendab Balti energiaturgude ühenduvust ja aitab kaasa avamere tuulepargi kasutuselevõtule. Projekti konsortsium hõlmas 14 partnerasutust kõigist Läänemere piirkonna riikidest. Tutvu projekti tulemustega siin.

Rahastaja: Interreg Baltic Sea Region. Euroopa Komisjon

Vastutav täitja: Hannes Veinla

 

Inimõiguste ja nende diskursuse areng Vene Föderatsioonis ning selle koostoime inimõigustega Euroopas ja maailmas (2014-2019)

Projekti peamine eesmärk oli koostada kriitiline ja holistlik ülevaade inimõiguste ja selle diskursuse arengust kaasaja Venemaal ja analüüsida selle koostoimet inimõiguste debattide ja standarditega Euroopas ning mujal. 

Rahastaja: IUT. ETAG

Vastutav täitja: Lauri Mälksoo

Tööstusomandi kaitse ja kasutamine Eestis: majanduslik ja õiguslik perspektiiv (2017-2018)

Uuring keskendus intellektuaalsele omandile (eelkõige tööstusomandile) Eesti majanduse kontekstis. Tutvu uuringu lõpparuandega.

Rahastaja: RITA4. ETAG

Vastutav täitja: Aleksei Kelli

Juridica International

Juridica Internationali uus number nüüd saadaval

Journal of International Law and Human Rights

University of Tartu Journal of International Law and Human Rights

Publik

Tule kuula doktorantide põnevaid välkloenguid ja vali oma lemmik!