Õigusteaduskonna magistristipendiumi taotlemise, määramise ja maksmise kord

Magistristipendiumi avalduse vorm

I. Üldsätted
1.    Magistristipendium (edaspidi „stipendium“) on õigusteaduskonna magistriõppe üliõpilastele makstav rahaline toetus eduka õppimise motiveerimiseks, suurepäraste õpitulemuste tunnustamiseks ja hariduse omandamisega seotud kulutuste katmiseks.
2.    Stipendiumite arvu ja suuruse kehtestab õigusteaduskonna direktor.
3.    Stipendium määratakse sügissemestriks (september kuni jaanuar) hiljemalt 25. oktoobril ja kevadsemestriks (veebruar kuni juuni) hiljemalt 25. märtsil.

II. Magistristipendiumi taotlemine
4.    Stipendiumi on õigus saada õigusteaduskonna eestikeelse magistriõppekava üliõpilasel, kes vastab järgmistele tingimustele:
4.1.    ta on magistriõppekavale immatrikuleeritud 2021/2022. õppeaastal või hiljem;
4.2.    ta õpib sessioonõppe vormis ning on õppima asunud osakoormusega;
4.3.    ta ei viibi akadeemilisel puhkusel;
4.4.    tema õppeaeg ei ole ületanud planeeritud õppeaja kestust (kolme aastat);
4.5.    tal ei ole õppetasu võlgnevusi ülikooli ees;
4.6.    ta maksab stipendiumi taotlemise semestril õppetasu semestritasu alusel;
4.7.    stipendiumi taotlemise semestril ei ole tema õppetasu osaliselt või täielikult tasutud kolmanda isiku poolt.
5.    Stipendiumi taotlemiseks esitab üliõpilane taotluse sügissemestril 30. septembriks ning kevadsemestril 28. veebruariks. 

III. Magistristipendiumi määramine
6.    Stipendium määratakse paremusjärjestuses eespool olevatele üliõpilastele vastavalt õigusteaduskonna direktori kehtestatud stipendiumite arvule.
7.    Stipendiumi määrab õigusteaduskonna direktor, kes võib paremusjärjestuse koostamiseks moodustada stipendiumikomisjoni.
8.    Paremusjärjestus koostatakse taotlejate eelmise õpitud semestri kõigi õpitulemuste kaalutud keskmise hinde alusel. Kui üliõpilasel ei ole eelmisel õpitud semestril eristaval skaalal hinnatud õpitulemusi, arvestatakse paremusjärjestuse koostamisel kogu õppeaja kõigi õpitulemuste kaalutud keskmist hinnet. Paremusjärjestuse koostamisel ei võeta arvesse VÕTA-ga ülekantud õpitulemusi.
9.    Kui paremusjärjestuses on mitmel taotlejal võrdsed tulemused, eelistatakse: 
9.1.    esmalt taotlejat, kellele on kogu õppeaja kõigi õpitulemuste arvestuses kõrgem kaalutud keskmine hinne;
9.2.    seejärel taotlejat, kellel on kogu õppeaja jooksul vähem negatiivseid (F ja „mittearvestatud“) õpitulemusi.
10.    Esimese õppeaasta esimese semestri üliõpilaste paremusjärjestuse moodustamisel võetakse aluseks vastuvõtutingimuste kohaselt saadud punktid. Kui paremusjärjestuses on mitmel taotlejal võrdsed tulemused, eelistatakse taotlejat, kelle bakalaureuseastme kõikide tulemuste kaalutud keskmine hinne on kõrgem. 
11.    Stipendiumi ei määrata üliõpilasele, kes ei ole ülikooli poolt määratud tähtajaks tasunud semestritasu.

IV. Magistristipendiumi maksmine
12.    Stipendiumi makstakse iga õppekuu 20. kuupäevaks vastava õppekuu eest, välja arvatud veebruarikuu stipendium, mis makstakse hiljemalt 31. märtsil, ning septembrikuu stipendium, mis makstakse hiljemalt 31. oktoobril.
13.    Üliõpilase siirdumisel akadeemilisele puhkusele lõpetatakse stipendiumi maksmine viimasele õppetööl viibitud päevale järgnevast õppekuust arvates.
14.    Üliõpilase eksmatrikuleerimisel lõpetatakse stipendiumi maksmine eksmatrikuleerimisele järgnevast õppekuust.
 
V. Otsuste vaidlustamine
15.     Üliõpilasel on õigus vaidlustada stipendiumi taotlemise, määramise ja maksmisega seonduvaid otsuseid ülikooli õppekorralduseeskirjas sätestatud korras.

VI. Rakendussätted
16.    Kord jõustub 7. juunil 2021.

 

Võetud vastu Tartu Ülikooli õigusteaduskonna nõukogu 7. juuni 2021 otsusega
Muudetud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna nõukogu 30. augusti 2021 otsusega
Muudetud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna nõukogu 6. juuni 2022 otsusega