Autor:
Andero Kalju

Õiguslik analüüs: Eesti kodaniku väljaandmine võib olla vastuolus Euroopa Liidu põhiõiguste hartas sätestatud õigustega

Ameerika Ühendriikide Justiitsministeerium esitas Eesti valitsusele taotluse krüptoärimeeste Ivan Turõgini ja Sergei Potapenko väljaandmiseks kooskõlas 2009. aastal jõustunud Eesti ja USA vahelisele väljaandmislepinguga. Tartu Ülikooli õigusteadlased on koostanud õigusliku analüüsi „Eesti Vabariigi kodanike väljaandmine Ameerika Ühendriikidele“, milles tehakse muu hulgas järgmised järeldused.

  • Eesti ja USA vahel sõlmitud väljaandmisleping on formaalselt vastuolus põhiseadusega. Üks põhjusi on see, et lepingu ratifitseerimisel ei hääletanud selle poolt piisav arv Riigikogu liikmeid.
  • Kui USA taotleb isiku väljaandmist Eestist, kohaldub lisaks Eesti ja USA vahelisele väljaandmislepingule ka Euroopa Liidu ja USA vahel sõlmitud väljaandmisleping. Seetõttu peavad kohtud Eesti kodaniku väljaandmise korral järgima ka Euroopa Liidu õigust.
  • Eesti kodaniku väljaandmisel USA-le kohaldub kriminaalmenetluse seadustikus sätestatud väljaandmise kord, mis on aga ebaselge ja võib olla vastuolus Euroopa Liidu põhiõiguste harta ja põhiseadusega tagatud õigusselguse põhimõttega.
  • Võitlus karistamatuse vastu on nii Eesti kui ka Euroopa Liidu oluline eesmärk, kuid kriminaalasjade menetlemisel riikide koostöös peab järgima ka põhiseaduses ja Euroopa Liidu põhiõiguste hartas sätestatud õigusi. Eestil kohtutel lasub seetõttu kohustus kontrollida väljaandmise lubatavust, näiteks ebaproportsionaalse karistuse ohtu ja vangistustingimuste kooskõla inimõigustega. Seda tuleb välja andval riigil teha arutluse all oleva kaasuse faktiliste asjaolude põhjal, mitte üldsõnaliselt.

Analüüsi autorid on Anneli Soo, Paloma Krõõt Tupay ja Kaie Proode ning see koostati Advokaadibüroo Levin OÜ tellimusel.

Tartu Ülikooli õigusteaduskonna loengusari "Tehnoloogia ja õigus"

Loengusari "Tehnoloogia ja õigus"

Tartu Teabekeskuse rühmatöö ruumid

Värske õiguskirjanduse esitlus vilistlaspäeval „Tagasi ülikooli"

Steve Johnson

Kutse loengule: „Tehisintellekti kasutusvõimalusi valitsuste poolt“